ARCTIC PAPER S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 roku

2019-11-04 10:40
publikacja
2019-11-04 10:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-04
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zmianie ulegnie termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku, wskazany raportem bieżącym nr 4/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku. Wskazany na dzień 28 listopada 2019 roku termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku został przesunięty na dzień 18 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no 28/2019


Date: 4th November 2019


Subject: Change of publication date of the consolidated Q3 2019 report


General legal basis:


Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic
information


Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company", "Issuer") informs
about the change of the date of publication of the consolidated
quarterly report for the 3rd quarter of 2019, indicated in current
report no. 4/2019 of April 17th, 2019. The date of publication of the
consolidated report for the 3rd quarter of 2019, initially set for
November 28th, 2019, has been moved to November 18th, 2019.

Legal basis for publication:


§ 80 item 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March
2018 concerning current and periodical information published by issuers
of securities and terms of recognizing as equivalent information
required by laws of a non-Member State.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-04 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2019-11-04 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki