REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego - Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej

2021-03-19 13:29
publikacja
2021-03-19 13:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ATC_RB0092021_RAP_ZAS_2020_ZAL_1-sig_c.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0092021_REP_ZAS_2020_ZAL_1_ENG-sig_c.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0092021_RAP_ZAS_2020_ZAL_2_SVB_RES_SIG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego - Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka"), w uzupełnieniu do opublikowanego w dniu 16 marca 2021 roku Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2020 rok, zgodnie z §70 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, prezentuje w załączeniu:

1. stanowisko Zarządu na temat zastrzeżenia sformułowanego przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok 2020,
2. uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z opinią odnośnie stanowiska Zarządu.

Zarząd Spółki wskazuje, iż przedmiotowe stanowisko zostało wydane po publikacji Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2020 rok, z uwagi na fakt, że biegły rewident sformułował zastrzeżenie do opinii z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w dniu 16 marca 2021 roku, tj. w dniu publikacji przez Spółkę ww. raportu.
Załączniki
Plik Opis
ATC_RB0092021_RAP ZAS 2020 ZAL 1-sig c.pdfATC_RB0092021_RAP ZAS 2020 ZAL 1-sig c.pdf stanowisko Zarządu na temat zastrzeżenia sformułowanego przez biegłego rewidenta PL
ATC_RB0092021_REP ZAS 2020 ZAL 1 ENG-sig c.pdfATC_RB0092021_REP ZAS 2020 ZAL 1 ENG-sig c.pdf stanowisko Zarządu na temat zastrzeżenia sformułowanego przez biegłego rewidenta ENG
ATC_RB0092021_RAP ZAS 2020 ZAL 2 SVB RES SIG.pdfATC_RB0092021_RAP ZAS 2020 ZAL 2 SVB RES SIG.pdf uchwała Rady Nadzorczej Spółki z opinią odnośnie stanowiska Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 09/2021


Date of preparation: 19th March 2021


Subject: Addendum to the consolidated annual report - Management Board
position together with the opinion of the Supervisory Board


General legal basis:


Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic
information


Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”) in addition to the
Consolidated Annual Report of 2020 of the Arctic Paper S.A. Capital
Group published on March 16, 2021. , in accordance with §70 section 1
point 13 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018
on current and periodic information published by issuers of securities
and the conditions for recognizing as equivalent information required by
the law of a non-member state, it presents in attached:


1. the Management Board's position on the qualified opinion formulated
by the statutory auditor in the report on the audit of the consolidated
financial statements in the ESEF format of the Arctic Paper S.A. Capital
Group for the year 2020,


2. a resolution of the Company's Supervisory Board with an opinion on
the position of the Management Board.

The Management Board of the Company indicates that the position in
question was issued after the publication of the Consolidated Annual
Report of the Arctic Paper S.A. Capital Group. for 2020, due to the fact
that the statutory auditor formulated a qualified opinion on the opinion
on the audit of the annual consolidated financial statements on March
16, 2021, on the date of publication by the Company of the
above-mentioned report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-19 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-03-19 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki