REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku

2021-06-22 17:59
publikacja
2021-06-22 17:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ATC_RB0202021_ogolny_zal_1PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0202021_ogolny_zal_1_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0202021_zal_2_PL_FINAL_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2019_2020_APSA_pakiet.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0202021_zal_2_ENG_FIN_APSA_REMUNERATION_REPORT_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0202021_zal3_SVB_REPORT_PL_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0202021_zal_3_SVB_REPORT_ENG_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 roku („ZWZ”). W stosunku do żadnej z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz ZWZ podjęło wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

Załączniki:
1.Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku – załącznik nr 1.
2.„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020”– załącznik nr 2.
3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w 2020 roku - załącznik nr 3.


Podstawa prawna przekazania raportu:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 19 ust. 1 pkt 6 – 9.
Załączniki
Plik Opis
ATC_RB0202021_ogolny_zal 1PL.pdfATC_RB0202021_ogolny_zal 1PL.pdf Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A.
ATC_RB0202021_ogolny_zal 1 ENG.pdfATC_RB0202021_ogolny_zal 1 ENG.pdf Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. - ENG
ATC_RB0202021_zal 2 PL FINAL SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2019 2020 APSA pakiet.pdfATC_RB0202021_zal 2 PL FINAL SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2019 2020 APSA pakiet.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020
ATC_RB0202021_zal 2 ENG FIN APSA REMUNERATION REPORT 2019 2020.pdfATC_RB0202021_zal 2 ENG FIN APSA REMUNERATION REPORT 2019 2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020 - ENG
ATC_RB0202021_zal3 SVB REPORT PL 2020.pdfATC_RB0202021_zal3 SVB REPORT PL 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w 2020 roku
ATC_RB0202021_zal 3 SVB REPORT ENG 2020.pdfATC_RB0202021_zal 3 SVB REPORT ENG 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w 2020 roku - ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 20/2021


Dated: 22 June 2021


Subject: Resolutions concluded by the Ordinary Shareholders Meeting of
Arctic Paper S.A. on 22 June 2021.


General legal basis:


Article 56 section 1 item 2 of Public Offering Act – current and
periodic information

Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A. („the Company”) provides for
public information, as attached, the contents of resolutions concluded
by the Ordinary Shareholders Meeting on 22 June 2021 („OSM”). There were
no objections to any of the resolutions of the Ordinary Shareholders
Meeting. The Ordinary Shareholders Meeting did not refrain from
considering any of the items of scheduled agenda the and Ordinary
Shareholders Meeting adopted all resolutions, the drafts of which were
put to a vote.

Attachment:


1.Resolutions concluded by the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic
Paper S.A. on 22 June 2021 – attachment no. 1.


2.“Remuneration Report of Members of the Management Board and
Supervisory Board of Arctic Paper S.A. for the years 2019-2020” together
with report of the independent auditor - attachment no. 2.


3.Report on the activities of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A.
in 2020 - attachment no. 3.


Legal basis for publishing of the report:

Regulation of the Minister of Finance on current and periodic
information submitted by issuers of securities and conditions of
recognizing information required by law of a non-EU state as equivalent
§ 19 section 1 item 6-9.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-06-22 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki