REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia daty dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

2021-06-22 18:00
publikacja
2021-06-22 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia daty dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, w łącznej kwocie 20.786.334,90 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 90/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,30 zł brutto (słownie: trzydzieści groszy).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 1 lipca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2021 roku.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 21/2021


Dated: June 22nd 2021


Subject: Ordinary Shareholders Meeting resolution on payment of dividend


General legal basis:


Article 56 section 1 item 2 of Public Offering Act – current and
periodic information

Content:


the Management Board of Arctic Paper S.A. (the "Company") hereby informs
that on 22nd of June 2021 the Company’s Ordinary Shareholders Meeting
adopted a resolution on the payment of dividend from the net profit of
2020 and net profits from past years accumulated on the other reserves
in the amount of PLN 20,786,334.90 (in words twenty million seven
hundred and eighty six thousand three hundred and thirty-four zloty
90/100). Dividend per share will amount PLN 0,30 gross (in words: thirty
groszy).


Ordinary Shareholders Meeting set a dividend day on 1st of July 2021 and
dividend payment date on 14th of July 2021.

Specific legal basis:


§ 19 section 2 of the Minister of Finance Regulation of 29 March 2018 on
current and periodic information provided by the securities issuers and
conditions on which information required under law applicable in a state
not being a member state may be recognised as equivalent.
INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-06-22 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki