REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-10 09:00
publikacja
2020-01-10 09:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

Raport roczny za 2019 rok
26.03.2020

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
26.03.2020

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
14.05.2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku
19.08.2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
16.11.2020

Zarząd Arctic Paper S.A. oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w §62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757, dalej: „Rozporządzenie”). Spółka nie będzie publikowała również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) §62 ust.1 i 80 ust. 1.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 1/2020


Dated: January 10th 2020


Subject: Dates of periodic reports publication in 2020


General legal basis:


Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic
information


Contents:


Management board of Arctic Paper S.A. herewith announces dates of
publication of periodic reports in 2020 :2019 annual report26.03.2020Consolidated
2019 annual report26.03.2020


1Q2020 consolidated quarterly report14.05.20202020
semi-annual consolidated report19.08.20203Q2020 consolidated
quarterly report16.11.2020By this statement the
Management Board of Arctic Paper S.A. confirms that the Company will be
submitting consolidated quarterly reports containing quarterly financial
data as required under §62 section 1 of the Minister of Finance
Regulation of 29 March 2018 on current and periodic information provided
by the securities issuers and conditions on which information required
under law applicable in a state not being a member state may be
recognised as equivalent (Journal of Laws from 2018, item 757)
(“Minister of Finance Regulation”). The Company will not publish the
separate individual semi-annual report in accordance with § 62 section 3
of the Regulation.


The Company further confirms that, pursuant to §79 section 2 of the
above Regulation, it will not be publishing consolidated quarterly
report for the 4-th quarter 2019 and consolidated quarterly report for
the 2-nd quarter of 2020.

Specific legal basis:


§62 section 1 section 1 and §80 section 1 of the Minister of Finance
Regulation of 29 March 2018 on current and periodic information provided
by the securities issuers and conditions on which information required
under law applicable in a state not being a member state may be
recognised as equivalent (Journal of Laws from 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-10 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2020-01-10 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki