REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej

2021-05-26 08:00
publikacja
2021-05-26 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i gwarantem, podmiotami zależnymi Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, jako poręczycielami („Poręczyciele") oraz konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska S.A.(„Agent Zabezpieczenia”), BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. (razem: "Kredytodawcy"), umowy kredytów terminowych i odnawialnych, pod nazwą angielską - term and revolving facilities agreement („Umowa Kredytowa”), na mocy której Kredytodawcy udzielili Spółce kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego (łącznie "Kredyty"), informuje że w dniu 25 maja 2021 roku Spółka otrzymała od Agenta Zabezpieczeń potwierdzenie spełnienia warunków zawieszających do wypłaty Kredytów pod Umową Kredytową, a tym samym, z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowych, standardowych dla tego typu finansowania, warunków zawieszających do każdej wypłaty kwot Kredytów, Spółka uprawniona została do wypłaty środków udostępnionych Spółce przez Kredytodawców na podstawie Umowy Kredytów.Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 15/2021


Date: 26th May 2021


Subject: Fulfilment of conditions precedent regarding the concluded
facilities agreement


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A. (the "Company") in reference
to the current report no.12/2021 dated April 2nd, 2021 regarding the
conclusion of a term and revolving facilities agreement (the "Facilities
Agreement") between the Company as borrower and guarantor, the Company's
subsidiaries Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB, and
Arctic Paper Grycksbo AB, as guarantors (the "Guarantors") and a
consortium of banks composed of: Santander Bank Polska S.A. (the
"Security Agent"), BNP Paribas Bank Polska S.A. and Bank Polska Kasa
Opieki S.A.(jointly: the "Lenders"), under which the Lenders granted the
Company a term facility and a revolving facility (the "Facilities"),
informs that on May 25, 2021, the Company received from the Security
Agent confirmation of the fulfilment of the conditions precedent for the
disbursement of Facilities under the Facilities Agreement, and thus,
subject to the fulfilment of additional, standard for this type of
financing, conditions precedent to each disbursement of the Facilities,
the Company is entitled for the payment of funds made available to the
Company by the Lenders on the basis of the Facilities Agreement.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-05-26 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki