REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy ws. istotnego finansowania dla Grupy Emitenta

2021-02-05 18:00
publikacja
2021-02-05 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-05
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy ws. istotnego finansowania dla Grupy Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami, w celu pozyskania środków na:
(i) refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych wynikającego, w szczególności z:

1. umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 9 września 2016 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej przez Spółkę oraz jej wybrane spółki zależne z konsorcjum banków w składzie BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w łącznej kwocie 52,400,000 EUR (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy euro) oraz 31,500,000 PLN (trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku;

2. obligacji serii A w łącznej kwocie 100,000,000 PLN (sto milionów złotych) wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 września 2016 roku ("Obligacje"), o których emisji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 30 września 2016 roku; Obligacje zostały wyemitowane na podstawie programu emisji obligacji ustanowionego w oparciu o umowy zawarte w dniu 9 września 2016 roku z Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce związane z ustanowieniem programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150,000,000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych), o którego ustanowieniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku;

3. umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 9 września 2016 roku zawartej przez Spółkę i jej spółki zależne z BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku;

4. umowy faktoringowej z dnia 8 lutego 2017 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Arctic Paper Munkedals AB, Spółkę oraz BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. do łącznego limitu w kwocie 52,500,000 PLN (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżących nr 04/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku; oraz

5. umowy faktoringowej z dnia 19 września 2019 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Arctic Paper Kostrzyn S.A. oraz Santander Factoring sp. z o.o. do łącznego limitu w kwocie 30,000,000 PLN (trzydzieści milionów złotych), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżących nr 22/2019 z dnia 19 września 2019 roku,

(ii) finansowanie kosztów transakcyjnych (w tym kosztów, prowizji oraz opłat związanych z refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego); oraz
(iii) finansowanie bieżącej działalność korporacyjnej grupy kapitałowej Spółki ("Nowe Finansowanie").

Na bazie otrzymanych od banków wstępnych propozycji finansowania Spółka przewiduje następujące główne warunki Nowego Finansowania:
1. całkowita kwota finansowania: równowartość 300,000,000 PLN (trzysta milionów złotych);
2. waluta: PLN oraz EUR;
3. kredyty: kredyt terminowy w łącznej kwocie 150,000,000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) podzielony na dwie równe transze w walutach PLN oraz EUR oraz kredyt rewolwingowy w łącznej kwocie stanowiącej równowartość w EUR 150,000,000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych);
4. okres finansowania: 5 lat dla kredytu terminowego oraz 3 lata dla kredytu rewolwingowego z możliwością jego przedłużenia o dodatkowe 2 lata (pod warunkiem spełnienia uzgodnionych warunków przedłużenia);
5. warunki spłaty kredytów: spłata kredytu terminowego w równych półrocznych ratach rozpoczynająca się począwszy od listopada 2021 roku oraz spłata kredytu rewolwingowego w ostatecznym terminie spłaty;
6. oprocentowanie: zmienne ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR w przypadku finansowania w PLN oraz stawki bazowej EURIBOR w przypadku finansowania w EUR oraz zmiennej marży, której poziom będzie uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA; oraz
7. zabezpieczenia: pakiet zabezpieczeń będzie obejmował zabezpieczenia zwyczajowo ustanawiane w tego typu transakcjach takie jak: zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na akcjach spółki Arctic Paper Kostrzyn S.A., zastawy na akcjach spółek prawa szwedzkiego Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Spółkę oraz Arctic Paper Kostrzyn S.A., zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe na rachunkach bankowych Spółki oraz Arctic Paper Kostrzyn S.A., zastawy na rachunkach bankowych Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, hipoteki na nieruchomościach Spółki oraz Arctic Paper Kostrzyn S.A., hipoteki na nieruchomościach Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, zastaw rejestrowy na aktywach Arctic Paper Kostrzyn S.A. oraz umowy przelewu na zabezpieczenie praw z tytułu majątkowych polis ubezpieczeniowych.

Wskazane powyżej parametry Nowego Finansowania są wstępne i w drodze negocjacji z bankami mogą ulec zmianie. Dodatkowo, Spółka informuje, iż negocjacje z bankami dotyczące Nowego Finansowania mogą, ale nie muszą zakończyć się zawarciem nowej umowy kredytów.
Spółka przekaże informacje o zakończeniu negocjacji i ich wyniku w drodze odrębnego raportu bieżącego.


Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 04/2021


Date of preparation: 5th February 2021


Subject: Commencement of negotiations regarding the conclusion of an
agreement on significant financing for the Issuer's Group

General legal basis:


Art. 17 sec. 1 MAR – inside information


Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby
reports that today it decided to proceed with negotiations of a new
facility agreement with selected banks in order to obtain funds for:


(i) the refinancing of the existing indebtedness of the Company and its
subsidiaries, resulting in particular from:

1.the term and revolving facilities agreement dated 9 September 2016 (as
amended) concluded by the Company and its selected subsidiaries with a
consortium of banks composed of: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander
Bank Polska S.A. and the European Bank for Reconstruction and
Development for a total amount of EUR 52,400,000 (fifty two million four
hundred thousand euro) and PLN 31,500,000 (thirty one million five
hundred thousand zlotys), the conclusion of which was reported by the
Company in current report no 20/2016 of 9 September 2016;


2.series A bonds in a total amount of PLN 100,000,000 (one hundred
million zlotys) issued by the Company on 30 September 2016 (the
"Bonds"), the issuance of which was reported by the Company in current
report no 24/2016 of 30 September 2016; the Bonds were issued under a
bond issuance programme established pursuant to agreements concluded on
9 September 2016 with Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
related to the programme of the issue of the Company's bonds up to the
amount of PLN 150,000,000 (one hundred and fifty million zlotys), the
establishment of which was reported by the Company in current report no
20/2016 of 9 September 2016;


3.the intercreditor agreement concluded on 9 September 2016 by the
Company and its subsidiaries with BNP Paribas Bank Polska S.A.,
Santander Bank Polska S.A., the European Bank for Reconstruction and
Development and Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, the
conclusion of which was reported by the Company in current report no
20/2016 of 9 September 2016;


4.the factoring agreement dated 8 February 2017 (as amended) concluded
by and between Arctic Paper Munkedals AB, the Company and BNP Paribas
Faktoring sp. z o.o. with the total factoring limit being PLN 52,500,000
(fifty two million five hundred thousand zlotys), the conclusion of
which was reported by the Company in current report no 04/2017 of 9
February 2017; and


5.the factoring agreement dated 19 September 2019 (as amended) concluded
by and between Arctic Paper Kostrzyn S.A. and Santander Factoring sp. z
o.o. with the total factoring limit being PLN 30,000,000 (thirty million
zlotys), the conclusion of which was reported by the Company in current
report no 22/2019 of 19 September 2019;


(ii) the financing of transaction costs (including but not limited to
costs, fees and other payments connected with refinancing of the
existing financial indebtedness), and


(iii) the financing of on-going corporate operations of the Company's
capital group (the "New Financing").


Based on preliminary financing proposals received from banks, the
Company anticipates the following main conditions of the New Financing:


1. total amount of financing: the equivalent of PLN 300,000,000 (three
hundred million zlotys);


2. currency: PLN and EUR;


3. facilities: a term facility for a total amount of PLN 150,000,000
(one hundred fifty million zlotys) divided into two equal tranches in
PLN and ENR and a revolving facility for a total amount in EUR
equivalent to PLN 150,000,000 (one hundred fifty million zlotys);


4. financing period: five years for the term facility and three years
for the revolving facility, with an option to extend the terms of the
revolving facility by two additional years (provided that the agreed
terms for such extension have been met);


5. repayment conditions: the term facility will be repaid in equal
instalments paid every six months starting from November 2021 and the
revolving facility will be repaid on the final maturity date;


6. interest rate: interest at a floating rate based on the WIBOR base
reference rate in the case of financing in PLN and EURIBOR base
reference rate in the case of financing in EUR and variable margin, the
level of which will depend on the level of the net debt-to-EBITDA ratio;
and


7. security interests: the security package will include customary
security interests established in transactions of this type, such as:
registered pledge and financial pledge over shares in Arctic Paper
Kostrzyn S.A., pledges over shares in companies incorporated under
Swedish law, i.e. Arctic Paper Munkedals AB and Arctic Paper Grycksbo
AB, statements on submission to enforcement by the Company and Arctic
Paper Kostrzyn S.A., registered pledges and financial pledges over bank
accounts of the Company and Arctic Paper Kostrzyn S.A., pledges over
bank accounts of Arctic Paper Munkedals AB and Arctic Paper Grycksbo AB,
mortgages established on real properties of the Company and Arctic Paper
Kostrzyn S.A., mortgages established on real properties of Arctic Paper
Munkedals AB and Arctic Paper Grycksbo AB, registered pledge over assets
of Arctic Paper Kostrzyn S.A. and security assignment agreements to
secure rights under property insurance policies.

The above-mentioned parameters of New Financing are preliminary and may
be changed in the course of negotiations with banks. Additionally, the
Company informs that negotiations with banks concerning New Financing
may, but need not necessarily end with an execution of a new facility
agreement.


The company will provide information on the completion of negotiations
and their result in a separate current report.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-05 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-02-05 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki