REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

2021-05-26 17:20
publikacja
2021-05-26 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 maja 2021 roku członek Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Pan Mariusz Grendowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja stanie się skuteczna z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. obejmującego porządkiem obrad zatwierdzenie dokumentów sprawozdawczych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 16/2021


Date: May 26th 2021


Subject: Resignation from the function of a member of the Supervisory
Board of Arctic Paper S.A.


General legal basis:


Article 56 clause 1 item 2 of Public Offering Act – current and periodic
information


Content:


Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith
announces that on 26th May 2021 the Member of the Supervisory Board of
Arctic Paper S.A. Mr. Mariusz Grendowicz, resigned from his function in
Supervisory Board of the Company.


According to the statement, the resignation will become effective as of
the date of the Annual General Meeting of Arctic Paper S.A. including
the agenda, approving the Company's financial statements for the
financial year ended December 31, 2020.


Personal reasons were given as the reason for the resignation.

Specific legal basis:


§5, item 4 of Minister of Finance directive on current and periodic
information provided by issuers of securities, and on conditions of
equivalence of information required to be provided under non-Member
State law.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-05-26 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki