REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

2021-05-20 17:20
publikacja
2021-05-20 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 maja 2021 roku członek Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Pani Dorota Raben złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja stanie się skuteczna z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. obejmującego porządkiem obrad zatwierdzenie dokumentów sprawozdawczych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
W oświadczeniu nie podano przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 14/2021


Dated: May 20th 2021


Subject: Resignation from the function of a member of the Supervisory
Board of Arctic Paper S.A.


General legal basis:


Article 56 clause 1 item 2 of Public Offering Act – current and periodic
information


Content:


Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith
announces that on 20th May 2021 the Member of the Supervisory Board of
Arctic Paper S.A. Ms. Dorota Raben, resigned from her function in
Supervisory Board of the Company. According to the statement, the
resignation will become effective as of the date of the Annual General
Meeting of Arctic Paper S.A. including the agenda, approving the
Company's financial statements for the financial year ended December 31,
2020.


The statement did not state the reasons for the resignation.

Specific legal basis:


§5, item 4 of Minister of Finance directive on current and periodic
information provided by issuers of securities, and on conditions of
equivalence of information required to be provided under non-Member
State law.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-05-20 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki