REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Realizacja całkowitego wcześniejszego wykupu Obligacji serii A Arctic Paper S.A.

2021-03-01 18:15
publikacja
2021-03-01 18:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Realizacja całkowitego wcześniejszego wykupu Obligacji serii A Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 05/2021 z dnia 8 lutego 2021 r., niniejszym informuje o wcześniejszym wykupie wszystkich obligacji serii A (oznaczonych kodem ISIN: PLARTPR00038) ("Obligacje").
Wcześniejszy wykup Obligacji został przeprowadzony w dniu 1 marca 2021 roku ("Dzień Wcześniejszego Wykupu"). W Dniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupił 100.000 (słownie: sto tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 58.500.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset złotych).
Spółka informowała o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 30 września 2016 roku.Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 08/2021


Date of preparation: 1st March 2021


Subject: Complete early redemption of series A Bonds of Arctic Paper S.A.

General legal basis:


Art. 17 sec. 1 MAR – inside information


Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”, “Issuer”), in
reference to the current report no. 05/2021 dated February 8th, 2021,
hereby inform about the early redemption of all A series bonds (ISIN
code PLARTPR00038) ("Bonds").


The early redemption of the Bonds took place on March 1st, 2021 ("Early
Redemption Date"). On the Early Redemption Date the Issuer redeemed
100,000 (in words: one hundred thousand) Bonds with the total nominal
amount of PLN 58,500,000 (in words: fifty eight million five hundred
thousand zloty).


The Company informed about the issue of the Bonds in the current report
no. 24/2016 dated September 30th, 2016.


Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-01 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-03-01 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki