ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku przez spółkę zależną

2019-10-22 08:00
publikacja
2019-10-22 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 października 2019 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za III kwartał 2019 roku o następujących parametrach:

Za III kwartały 2019

MLN SEK
Przychód 1.829
EBITDA * 379
Wynik netto 223

MLN PLN
Przychód 745
EBITDA * 154
Wynik netto 91* Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami

Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki za III kwartały 2019 roku osiągnięte przez Grupę Arctic Paper.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 26/2019


Dated: 22nd October 2019


Subject: Publication of interim 3Q 2019 report by subsidiary company


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information

Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith
announces that on 22nd October 2019 the Management of the Company’s
subsidiary Rottneros AB (“Rottneros”), which is listed on NASDAQ
Stockholm, has published the interim 3Q 2019 report with the following
parameters:YTD 3Q 2019


MLN SEKRevenue 1.829EBITDA * 379Net result 223


MLN PLNRevenue 745EBITDA * 154Net result 91

*) Operating income before depreciation, amortization and impairment
charges.

Management Board of Arctic Paper S.A. indicates that above Company’s
subsidiary results will have a significant impact on Arctic Paper
Group’s consolidated interim 3Q2019 results.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-22 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2019-10-22 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki