REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za 4 kwartały 2020 roku przez spółkę zależną

2021-02-04 08:05
publikacja
2021-02-04 08:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-04
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Publikacja raportu za 4 kwartały 2020 roku przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 lutego 2021 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za 4 kwartały 2020 roku o następujących parametrach:

Za 4 kwartały 2020

MLN SEK
Przychód 2.093
EBITDA 77
Wynik netto -50

MLN PLN
Przychód 887
EBITDA 33
Wynik netto -21EBITDA - Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami

Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki roczne 2020 roku osiągnięte przez Grupę Arctic Paper.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 3/2021


Dated: 4th February 2021


Subject: Publication of interim 4Q 2020 report by subsidiary company


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith
announces that on 4th February 2021 the Management of the Company’s
subsidiary Rottneros AB (“Rottneros”), which is listed on NASDAQ
Stockholm, has published the interim 4Q 2020 report with the following
parameters:YTD 4Q 2020


MLN SEK


Revenues 2,093


EBITDA 77


Net result -50

MLN PLN


Revenues 887


EBITDA 33


Net result -21


EBITDA - Operating income before depreciation, amortization and
impairment charges.

Management Board of Arctic Paper S.A. indicates that above Company’s
subsidiary results will have a significant impact on Arctic Paper
Group’s consolidated annual 2020 results.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-04 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-02-04 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki