REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Przedłużenie Kredytu Odnawialnego – aktualizacja informacji

2021-03-23 17:30
publikacja
2021-03-23 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Przedłużenie Kredytu Odnawialnego – aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zawarcia pomiędzy Arctic Paper S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („Kredytodawcy”) istotnych umów związanych z procesem refinansowania Spółki i jej spółek zależnych („Umowa Kredytowa”) oraz raportów bieżących nr 19/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku, nr 27/2019 z dnia 22 października 2019 roku, nr 16/2020 z dnia 27 października 2020 roku, nr 01/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku oraz 06/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie technicznego przedłużenia pierwotnej daty zakończenia kredytu odnawialnego („Kredyt Odnawialny”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o przedłużeniu przez Kredytodawców dostępności Kredytu Odnawialnego dla Spółki do dnia 30 kwietnia 2021 roku na dotychczas przyjętych warunkach.
Kredyt Odnawialny został udzielony Spółce na łączną wartość 19.800.000 EUR i 20.000.000 PLN i udostępniony przede wszystkim w celach refinansowania wewnątrzgrupowych zobowiązań Spółki lub finansowania wewnątrzgrupowych pożyczek.
Dostępność Kredytu Odnawialnego została przedłużona o dodatkowy miesiąc.
Spółka prowadzi negocjacje nowej umowy kredytów z wybranymi bankami w celu pozyskania środków na refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych, w tym na refinansowanie umowy Kredytu Odnawialnego, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 04/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku. Informacje o zakończeniu negocjacji i ich wyniku Spółka przekaże w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 10/2021


Date of preparation: 23rd March 2021


Subject: Revolving Credit Facility Extension – information update


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 MAR – inside information


Contents:


The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”, “Issuer”) in
reference to the current report no.20/2016 dated September 9th, 2016
regarding the conclusion between Arctic Paper S.A. and BNP Paribas Bank
Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. and the European Bank for
Reconstruction and Development (the "Lender") of significant agreements
related to the refinancing process of the Company and its subsidiaries
("Credit Agreement") and to the current reports no. 19/2019 of August
30, 2019, no. 27/2019 of October 22nd, 2019, no.16/2020 of October 27th
2020, no. 01/2021 of January 12th 2021 and no. 06/2021 of February 12th
2021 about the technical extension of the validity period of the
revolving loan ("Revolving Facility"), hereby informs that today it has
received an information that Lenders have extended the availability of
the Revolving Facility to the Company until April 30th, 2021, on the
conditions adopted so far.


The Revolving Facility was granted to the Company for a total value of
EUR 19,800,000 and PLN 20,000,000 and was made available for the purpose
of refinancing of intra-group liabilities of the Company or financing of
intra-group loans.


The availability of the Revolving Facility has been extended by an
additional month.


The Company is negotiating a new facility agreement with selected banks
in order to obtain funds for refinancing of the existing indebtedness of
the Company and its subsidiaries, including refinancing of Revolving
Facility which was announced in the current report no. 04/2021 of
February 5th 2021. Information on the completion of negotiations and
their result will be provided by the Company in a separate current
report.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-23 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-03-23 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki