REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Przedłużenie Kredytu Odnawialnego

2020-10-27 17:30
publikacja
2020-10-27 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Przedłużenie Kredytu Odnawialnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zawarcia pomiędzy Arctic Paper S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („Kredytodawcy”) istotnych umów związanych z procesem refinansowania Spółki i jej spółek zależnych („Umowa Kredytowa”) oraz raportów bieżących nr 19/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku oraz nr 27/2019 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie technicznego przedłużenia pierwotnej daty zakończenia kredytu odnawialnego („Kredyt Odnawialny”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Kredytodawcy przedłużyli Spółce dostępność Kredytu Odnawialnego do dnia 31 stycznia 2021 roku na dotychczas przyjętych warunkach.
Kredyt Odnawialny został udzielony Spółce na łączną wartość 19.800.000 EUR i 20.000.000 PLN i udostępniony przede wszystkim w celach refinansowania wewnątrzgrupowych zobowiązań Spółki lub finansowania wewnątrzgrupowych pożyczek.

Przedłużenie dostępności Kredytu Odnawialnego na trzy miesiące wynika z rozważanych przez Spółkę możliwości i ewentualnych warunków przeprowadzenia procesu refinansowania obecnego zadłużenia Grupy. Spółka planuje uproszczenie obecnej struktury zadłużenia oraz dalszą optymalizację warunków i obniżenie kosztów jego obsługi. Ewentualna decyzja o realizacji refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie przeprowadzonymi przez Emitenta analizami oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym.
Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 16/2020


Date of preparation: 27th October 2020


Subject: Revolving Credit Facility Extension


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 MAR – inside information


Contents:


The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”, “Issuer”) in
reference to the current report no.20/2016 dated September 9th, 2016
regarding the conclusion between Arctic Paper S.A. and BNP Paribas Bank
Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. and the European Bank for
Reconstruction and Development (the "Lender") of significant agreements
related to the refinancing process of the Company and its subsidiaries
("Credit Agreement") and to the current reports no. 19/2019 of August
30, 2019 and no. 27/2019 of October 22nd, 2019 about the technical
extension of the validity period of the revolving loan ("Revolving
Facility"), informs that today Lenders have extended the availability of
the Revolving Facility to the Company until January 31st, 2021, on the
conditions adopted so far.


The Revolving Facility was granted to the Company for a total value of
EUR 19,800,000 and PLN 20,000,000 and was made available for the purpose
of refinancing of intra-group liabilities of the Company or financing of
intra-group loans.


The extension of the availability of the Revolving Facility for three
months results from the possibilities considered by the Company and the
possible conditions for the refinancing of the Group's current debt. The
Company plans to simplify the current debt structure and to further
optimize the conditions and reduce the costs of debt service. A possible
decision on the implementation of refinancing and the selection of its
final structure will depend on the analyzes conducted by the Issuer and
the current situation on the financial market.


Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2020-10-27 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki