ARCTIC PAPER S.A.: Przedłużenie Kredytu Odnawialnego

2019-10-22 22:00
publikacja
2019-10-22 22:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Przedłużenie Kredytu Odnawialnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zawarcia pomiędzy Arctic Paper S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („Kredytodawcy”) istotnych umów związanych z procesem refinansowania Spółki i jej spółek zależnych („Umowa Kredytowa”) oraz raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie technicznego przedłużenia pierwotnej daty zakończenia kredytu odnawialnego („Kredyt Odnawialny”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Kredytodawcy przedłużyli Spółce dostępność Kredytu Odnawialnego do dnia 31 października 2020 roku.
Kredyt Odnawialny został udzielony Spółce na łączną wartość 19.800.000 EUR i 20.000.000 PLN i udostępniony przede wszystkim w celach refinansowania wewnątrzgrupowych zobowiązań Spółki lub finansowania wewnątrzgrupowych pożyczek.
Pozostałe postanowienia Umowy Kredytowej, w tym oprocentowanie, zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytowej, nie uległy zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 27/2019


Date of preparation: 22nd October 2019


Subject: Revolving Credit Facility Extension


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 MAR – inside information


Contents:


The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”, “Issuer”) in
reference to the current report no.20/2016 dated September 9th, 2016
regarding the conclusion between Arctic Paper S.A. and BNP Paribas Bank
Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. and the European Bank for
Reconstruction and Development (the "Lender") of significant agreements
related to the refinancing process of the Company and its subsidiaries
("Credit Agreement") and to the current report no. 19/2019 of August 30,
2019 about the technical extension of the validity period of the
revolving loan ("Revolving Facility"), informs that today Lenders have
extended the availability of the Revolving Facility to the Company until
October 31st, 2020.


The Revolving Facility was granted to the Company for a total value of
EUR 19,800,000 and PLN 20,000,000 and was made available for the purpose
of refinancing of intra-group liabilities of the Company or financing of
intra-group loans.


Other provisions of the Credit Facility, including the interest rate,
security of the Bank's receivables under the Credit Facility, have not
changed and do not differ from the provisions commonly used for this
type of agreement.


Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-22 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2019-10-22 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki