PILNE

ARCTIC PAPER S.A.: Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

2020-04-30 17:31
publikacja
2020-04-30 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-30
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka” „Emitent”) informuje, iż w związku z upływem w dniu 29 maja 2020 roku kadencji obecnego Zarządu, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 30 maja 2020 roku Zarządu na nową trzyletnią kadencję w niezmienionym składzie:

- Pan Michał Jarczyński – Prezes Zarządu
- Pan Göran Eklund – Członek Zarządu


Pan Michał Jarczyński pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2019 roku. Pan Michał Jarczyński uzyskał tytuł inżyniera mechanika na Politechnice Poznańskiej oraz ukończył studia podyplomowe z finansów i controllingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pan Michał Jarczyński piastował liczne kierownicze funkcje w polskim przemyśle, ostatnio jako prezes firmy Radpol S.A., polskiej spółki technologicznej notowanej na GPW. W latach 2008-2013 Pan Michał Jarczyński pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Arctic Paper S.A. Pan Michał Jarczyński posiada 15-letnie doświadczenie w branży papierniczej.
Pan Michał Jarczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Arctic Paper S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Arctic Paper S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Göran Eklund został powołany w skład Zarządu Spółki 1 września 2017 roku. Pan Göran Eklund ukończył Uniwersytet w Karlstad, wydział Business Administration and Economics. Ma 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, w tym w działach finansowych. W latach 2010-2016 był związany z firmą AB Geveko, gdzie pełnił funkcję CEO oraz CFO. Wcześniej pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w europejskim oddziale GM Lear Corporation oraz jako Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Finansowy w Lear Corporation Sweden AB, a także jako Dyrektor Finansowy, HR i IT dywizji tekstyliów firmy Autoliv.
Pan Göran Eklund nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Arctic Paper S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Arctic Paper S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 5 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 8/2020


Dated: April 30th 2020


Subject: Appointment of the company's management board for the next term
of office


General legal basis:


Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic
information


Content:

The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”, „Issuer”) informs,
that in reference to the expiry of term of office of current Management
Board as of 29th of May 2020, the Company’s Supervisory Board, during
the meeting held on 30th of April 2020, has passed a resolution
regarding the appointment of the Management Board for the new three
years term of office effective as of 30th of May 2020, in unchanged
composition:


- Mr. Michał Jarczyński – President of the Management Board


- Mr. Göran Eklund – Member of the Management Board


Mr. Michał Jarczyński was appointed as the Company’s President of the
Management Board on 1st of February 2019. Mr. Michał Jarczyński was
granted a title of mechanical engineer at the University of Technology
in Poznań and he graduated from postgraduate education related to
finance and controlling at the Academy of Economics in Poznań. Mr.
Michał Jarczyński has performed several leading positions in Polish
industry, most recently as Chief Executive Officer of Radpol S.A., a
stock-listed Polish technology company. From 2008-2013 he worked as
Chief Executive Officer of Arctic Paper S.A. Mr. Michal Jarczyński has
nearly 15 years of experience in the paper industry.


Mr. Michał Jarczyński is not involved in any activities competitive
towards Arctic Paper S.A., is not a partner in any competitive company
or undertaking, a member of governing bodies of any capital company or
any other legal entity in competition with Arctic Paper S.A. Michał
Jarczyński is not entered in the register of bad debtors maintained
pursuant to the act on the National Court Register.


Mr. Göran Eklund was appointed as a Member of the Management Board on
1st of September 2017. Mr. Göran Eklund graduated from the University of
Karlstad, Department of Business Administration and Economics. He has
got 22 years of experience in management of the companies, including
finance departments. From 2010 until 2016 he worked for AB Geveko as CEO
and CFO. Before that, he worked as Finance Director in the European GM
division of Lear Corporation, as Managing Director and Finance Director
in Lear Corporation Sweden AB, and also as Director of Finance, HR and
IT in Autoliv´s textiles division.

Mr. Göran Eklund is not involved in any activities competitive towards
Arctic Paper S.A., is not a partner in any competitive company or
undertaking, a member of governing bodies of any capital company or any
other legal entity in competition with Arctic Paper S.A. Göran Eklund is
not entered in the register of bad debtors maintained pursuant to the
act on the National Court Register

Specific legal basis:


Legal basis for publication:


§ 5 item 5 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018
concerning current and periodical information published by issuers of
securities and terms of recognizing as equivalent information required
by laws of a non-Member State (Journal of Laws 2018 item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2020-04-30 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki