REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

2021-03-25 13:15
publikacja
2021-03-25 13:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2021 roku powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały pozytywnie opiniującej przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, w łącznej wysokości 20 786 334,90 PLN, tj. 0,30 PLN brutto na jedną akcję.

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2020 rok i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 11/2021


Date: 25th March 2021


Subject: Arctic Paper S.A. Supervisory Board’s opinion on the payment of
dividend


General legal basis:

Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information

The Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company") hereby informs
that on March 25th 2021 it was informed that the Supervisory Board of
the Company adopted a resolution approving the submission to the
Ordinary Shareholders Meeting of the recommendation of the Management’s
Board regarding the payment of dividend to the shareholders from the
Company's net profit of the financial year 2020 and from net profits
from previous years accumulated on the Company's reserve capital, in the
total amount of PLN 20,786,334.90 - 0.30 PLN gross per share.


The Management Board’s recommendation and the Supervisory Board’s
opinion will be presented as a subject of the resolution of the Ordinary
Shareholders Meeting.


The final decision on the distribution of the Company's net profit of
2020 and the payment of dividend will be taken by the Ordinary
Shareholders Meeting.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-25 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-03-25 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki