REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Nowe technologie w Arctic Paper Kostrzyn S.A. współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2020-09-25 13:35
publikacja
2020-09-25 13:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Nowe technologie w Arctic Paper Kostrzyn S.A. współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną Arctic Paper Kostrzyn S.A. (”Spółka zależna”) umowy („Umowa”) z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) o dofinansowanie projektu pn. ” Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”).
Całkowita wartość Projektu netto wynosi 20.224.638,37 zł, przy czym maksymalna wartość dofinansowania to 8.343.568,42 zł. Pozostałe nakłady związane z realizacją Projektu Spółka zależna pokryje ze środków własnych.
Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nowego produktu, jakim będzie wysokobarierowy biodegradowalny papier opakowaniowy. Innowacja produktowa wprowadzi do segmentu papierów opakowaniowych produkty charakteryzujące się wysokimi właściwościami barierowymi oraz nadających się do biodegradacji w połączeniu z zachowaniem własności wysokiej jakości zadruku, co pozwoli na rozszerzenie gamy oferowanych produktów o papiery opakowaniowe o specjalnych właściwościach oraz poprawę osiąganych marży.
Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu rozpoczyna się w dniu 1 września 2020 roku i kończy się w dniu 31 maja 2023 roku.
Spółka zależna zobowiązała się zapewnić trwałość efektów Projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu (okres trwałości Projektu). Spółka zależna jest zobowiązana do osiągnięcia założonych celów i wskaźników Projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie, a także do realizacji pełnego zakresu rzeczowego Projektu oraz wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków w tego typu umowach.
Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 14/2020


Dated: September 25th 2020


Subject: New technologies in Arctic Paper Kostrzyn S.A. co-financed by
the National Center for Research and Development


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company", "Issuer") informs
that it has received an information about the signing by the subsidiary
Arctic Paper Kostrzyn S.A. ("Subsidiary") of the agreement ("Agreement")
with the National Center for Research and Development ("NCBiR") for
co-financing the project entitled "Development and implementation of a
technology for the production of high-barrier biodegradable packaging
paper" as part of the Intelligent Development Operational Program
2014-2020 ("Project").


The total net value of the project is PLN 20,224,638.37, with the
maximum grant amount of PLN 8,343,568.42. The Subsidiary will cover the
remaining expenses related to the project with own funds.


The aim of the project is to develop and implement a technology for the
production of a new product, which will be high-barrier biodegradable
packaging paper. Product innovation will introduce to the segment of
packaging papers products characterized by high barrier properties and
biodegradable, combined with maintaining the properties of high-quality
printing, which will allow the extension of the range of products to
include packaging papers with special properties and improve achieved
margins.


The cost eligibility period for the Project starts on September 1st,
2020 and ends on May 31st, 2023.


The subsidiary undertook to ensure the sustainability of the effects of
the Project financed with structural funds for a period of 5 years from
the date of completion of the Project (project duration). The subsidiary
is obliged to achieve the assumed objectives and indicators of the
Project, specified in the application for co-financing, as well as to
implement the full material scope of the Project and implement the
results of industrial research and development works within 3 years from
the end of the Project, in accordance with the application for
co-financing. The terms of the Agreement do not differ from commonly
used terms in this type of agreements.


Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2020-09-25 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki