ARCTIC PAPER S.A.: Działania podejmowane przez spółki zależne w zakresie minimalizacji wpływu epidemii COVID-19 na działalność i przyszłe wyniki Grupy Arctic Paper

2020-04-08 08:00
publikacja
2020-04-08 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-08
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Działania podejmowane przez spółki zależne w zakresie minimalizacji wpływu epidemii COVID-19 na działalność i przyszłe wyniki Grupy Arctic Paper
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do opisanych w raporcie rocznym za 2019 rok ryzyk związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za epidemię COVID-19 w Polsce oraz na świecie Zarząd spółki Arctic Paper S.A. ["Emitent" lub "Spółka"] niniejszym informuje, iż Grupa Kapitałowa Emitenta ["Grupa"] w związku z ryzkiem zmniejszonego popytu rynkowego na produkty papiernicze podejmuje działania mające na celu zmniejszenie potencjalnego przyszłego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki Grupy, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań mających zapewnić bezpieczeństwo klientów, kontrahentów oraz pracowników Grupy.

Emitent informuje, iż w związku z faktem, iż rząd Szwecji udostępni pakiet pomocowy dla firm, w ramach powyższych działań jego podmioty zależne: Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB złożyły odpowiedni wniosek do władz, na podstawie którego w przypadku wystąpienia negatywnych skutków ekonomicznych lub finansowych pandemii, będą mogły skorzystać z instrumentów pakietu pomocowego dla firm. Ponadto spółki te zakończyły negocjacje ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników tych spółek, dotyczące możliwości zmniejszenia wymiaru czasu pracy niektórych pracowników w przypadku ewentualnego spadku zamówień na ich produkty.

Podobne rozwiązania mogą być wprowadzone również w innych spółkach z Grupy w tych krajach, gdzie jest możliwość tymczasowego zmniejszenia czasu pracy lub ograniczenia liczby pracowników.

Powyższe działania mają charakter zapobiegawczy i mają na celu zminimalizowanie potencjalnego przyszłego negatywnego wpływu skutków pandemii na sytuacje finansową i operacyjną Grupy Arctic Paper.

O ewentualnych dalszych działaniach, które w istotny sposób będą przekładały się na sytuację Grupy, Spółka będzie informowała w drodze raportów bieżących.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/25/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 5/2020


Dated: April 8th 2020


Subject: Actions taken by subsidiaries to minimize the impact of the
COVID-19 epidemic on the operations and future results of the Arctic
Paper Group


General legal basis: Article 17 para. 1 MAR - Confidential information


With reference to the risks described in the 2019 annual report related
to the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus responsible for the COVID-19
epidemic in Poland and worldwide, the Management Board of Arctic Paper
S.A. ["Issuer" or "Company"] hereby informs that the Issuer's Capital
Group ["Group"], in connection with the risk of reduced market demand
for paper products, is taking steps to reduce the potential future
impact of the situation on the Group's operations and results, while
implementing measures to ensure the safety of customers, contractors and
employees of the Group.


The Issuer informs that due to the fact that the Swedish government
decided to make available an assistance package for companies, as part
of the above activities, its subsidiaries: Arctic Paper Munkedals AB and
Arctic Paper Grycksbo AB have submitted an appropriate application to
the authorities on the basis of which in the event of negative economic
or financial effects of pandemics, will be able to take advantage of the
aid package instruments dedicated to companies. In addition, these
companies have concluded negotiations with trade unions representing
employees of these companies regarding the possibility of reducing the
working time of some employees in the event of a possible decrease in
orders for their products.


The same measure may be used for other parts of the group in these
European countries where temporary part or full time layoffs are
possible.


All of these activities are preventive and are designed to minimize the
potential future negative impact of a pandemic on the financial and
operating situation of the Arctic Paper Group.


The Company will provide information on possible further activities that
will significantly affect the situation of the Group by means of current
reports.


Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2020-04-08 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki