REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Całkowity wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną

2021-07-08 18:15
publikacja
2021-07-08 18:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Całkowity wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji przez spółkę zależną Rottneros AB z siedzibą w Szwecji(„Rottneros”), informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka zależna Rottneros AB podjęła decyzję w sprawie wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji do 600 milionów SEK( tj. do 267,5 mln złotych).

Wcześniejszy wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 19 lipca 2021 roku.
Kwota świadczenia na jedną obligację będzie równa 102,075% wartości nominalnej każdej obligacji powiększonej o należne odsetki.
Wykupione obligacje podlegają umorzeniu. W związku z umorzeniem obligacje zostaną wycofane z giełdy Nasdaq w Sztokholmie.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 24/2021


Date: 8th July 2021


Subject: Complete early redemption of bonds by subsidiary company


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 MAR – inside information


Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”, “Issuer”), in
reference to the current report no. 16/2017 dated August 28th, 2017 on
the issue of bonds by the subsidiary company Rottneros AB with its seat
in Sweden(“Rottneros”), hereby informs that today it received
information that the subsidiary Rottneros AB made a decision on early
redemption of all bonds issued under the bond issue program, up to SEK
600 million (PLN 267.5 million).


The early redemption of the bonds will be carried out on July 19th ,
2021.


The bonds will be redeemed at an amount equal to 102.075 per cent of the
nominal amount of each bond increased by accrued interest.


The purchased bonds will be redeemed. Due to the redemption, the bonds
will be withdrawn from the Nasdaq stock exchange in Stockholm.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-07-08 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki