REKLAMA
PIT 2023

ARCHICOM S.A.: Uchwała w przedmiocie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023

2023-11-27 21:15
publikacja
2023-11-27 21:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-27
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Uchwała w przedmiocie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym,
wobec zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, które wykazało zysk oraz wobec wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2023 roku, które także wykazuje zysk, postanowił:

1.
Warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023, w łącznej kwocie 26 908 179,78 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 78/100), na którą składa się:
1) kwota 15 208 971,18 zł, stanowiąca 49,14 % zysku osiągniętego w I półroczu 2023 roku;
2) kwota 11 699 208,60 zł, zgromadzona na kapitale rezerwowym przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku.

tj. w kwocie 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na 1 akcję.

2.
Zaliczką zostanie objętych 58.496.043 akcji Spółki.
Zaliczka zostanie wypłacona w dniu 19 stycznia 2024 roku.
Do zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 12 stycznia 2024 roku tj. na 7 dni przed datą wypłaty zaliczki.

3.
Warunkiem wypłaty zaliczki jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki w terminie do dnia
wypłaty zaliczki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-27 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2023-11-27 Rafał Zboch Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki