REKLAMA

AQUATECH: Oświadczenie Zarządu AQT Water S.A.

2020-10-12 20:50
publikacja
2020-10-12 20:50
Zarząd Spółki AQT Water S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż bezzwłocznie po powołaniu podjął działania mające na celu ochronę majątku Spółki, jak również ocenę jej sytuacji organizacyjnej i finansowej. Jest to o tyle utrudnione, iż poprzedni Zarząd w osobie p. Wojciecha Babińskiego w nieuprawniony sposób przywłaszczył sobie niemal całą dokumentację Spółki. Zarząd Spółki nie jest w tej chwili w posiadaniu jakichkolwiek dokumentów istotnych z punktu widzenia prowadzenia spraw Spółki. Zarząd Spółki nie dysponuje jakąkolwiek dokumentacją potwierdzającą na przykład współpracę Spółki z partnerami handlowymi, czy umowami, z których wynikać mogą zobowiązania finansowe Spółki. Zarząd Spółki będzie przez wzgląd na tę sytuację składać stosowne zawiadomienia do organów ścigania. Dokumentacja Spółki nie była w żaden sposób prywatną dokumentacją p. Babińskiego i nie miał on prawa zabrać jej ze Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że odwołał wszystkie znane mu prokury i pełnomocnictwa oraz, że w okresie od powołania (1 i 6 października 2020 roku) żaden z obecnych członków Zarządu Spółki nie ustanowił prokury ani nie udzielił pełnomocnictw.

Zarządowi Spółki z uwagi brak jakiejkolwiek dokumentacji tego dotyczącej, nie udało się ustalić, czy Spółka Weridon Sp. z o.o., o której poprzedni Zarząd wspominał w sprawozdaniach finansowych jako o w 100 procentach zależnej od Spółki, jest rzeczywiście podmiotem w 100 procentach zależnym od Spółki. Dane w Krajowym Rejestrze Sądowym wskazują, że Spółka Weridon Sp. z o.o. nie jest podmiotem zależnym kapitałowo od Spółki. Jednakowoż, Zarząd Spółki uzyskał informację, że udziały w Spółce Weridon Sp. z o.o. zostały przez Spółkę nabyte (przez co stała się ona jej jedynym wspólnikiem), niemniej w dokumentacji, którą poprzedni Zarząd Spółki pozostawił w siedzibie Spółki, nie ma dokumentów to potwierdzających. Takowymi nie dysponuje również biuro księgowe prowadzące w tej chwili księgowość Spółki. Nadto ustalono, że poprzez ten podmiot Spółka realizowała sprzedaż do jednego z kluczowych odbiorców, stąd, z daleko posuniętej ostrożności, podjęto działania mające na celu bezzwłoczne przeniesienie tej współpracy bezpośrednio do Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 października 2020 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Łomży w dacie 29 września 2020 roku nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko Spółce z pozwu Pani Katarzyny Kwiatkowskiej na kwotę 29.561,27 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wraz z kwotą 1.479,00 zł tytułem zwrotu uiszczonej opłaty od pozwu, kwotą 2.400,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kwotą 17,00 zł tytułem uiszczonej opłaty od pełnomocnictwa. Zarząd Spółki powziął informację, że powódka do niedawna prowadziła księgowość Spółki, a poprzedni Zarząd powołując się na „zabór mienia będącego własnością AQT Water S.A. przez Katarzynę Kwiatkowską” złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ponadto poprzedni Zarząd informował także, że sytuacja ta była jedną z przyczyn wydania przez biegłego rewidenta negatywnej opinii do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, co zostanie w toku działań obecnego Zarządu Spółki, audytora do spraw szczególnych i biegłego rewidenta dogłębnie wyjaśnione. Zarząd rozważy możliwość i zasadność wniesienia sprzeciwu do otrzymanego nakazu zapłaty, jak również zweryfikuje, w jaki sposób i dlaczego zakończona została współpraca z p. Kwiatkowską.

Zarząd Spółki informuje, że wynagrodzenia pracowników Spółki za miesiąc wrzesień 2020 roku zostały wypłacone w terminie. Zarząd Spółki weryfikuje obecnie ich zasadność i kwoty. Wynagrodzenia zostały wypłacone z jednego z rachunków bankowych Spółki, poprzez nieuprawnione wprowadzenie dyspozycji przelewów przez poprzedni Zarząd Spółki. W dniu 12 października 2020 roku Spółka otrzymała od p. Beaty Babińskiej wezwanie do zapłaty jej wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2020 roku. W ocenie Zarządu Spółki brak wypłaty w/w wynagrodzenia przez poprzedni Zarząd Spółki poddaje w wątpliwość ekwiwalentność premii i pozostawia do rozstrzygnięcia kwestię wypłaty pensji podstawowej, a kwestię premii pozostawi do rozstrzygnięcia przez sąd. Świadczenia te bowiem Zarząd Spółki kwestionuje. Nadto, z wyżej opisanej przyczyny Zarząd Spółki nie jest w posiadaniu teczek pracowniczych pracowników Spółki.

Na dzień 13 października 2020 roku i później planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji stanów magazynowych.

Zarząd Spółki wstępnie zapoznał się z opinią biura rachunkowego aktualnie prowadzącego księgowość Spółki oraz zastrzeżeniami biegłego rewidenta do wyników i sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019. Zarząd Spółki ocenia, iż sugestie biegłego rewidenta w kwestii utworzenia przez Spółkę rezerw, odpisów i korekt mogą znajdować uzasadnienie i istotnie wpłynęłyby na zmianę wyników Spółki za 2019 rok. W opinii Zarządu Spółki szereg wykazywanych przez Spółkę należności wydaje się być już na tym etapie nieściągalnych. Zarząd Spółki zweryfikuje czy ich wykreowanie przez poprzednie Zarządy i brak odpowiednich i odpowiedzialnych działań w kierunku ich zabezpieczenia i wyegzekwowania nie stanowi o narażeniu Spółki na straty finansowe i nie stanowi o braku należytej staranności poprzednich Zarządów. Ze wstępnych informacji, jakie uzyskał Zarząd Spółki wynikać może, że wynik roku 2019 ustalony został poprzez zaksigowanie przez Spółkę decyzją jej poprzednich Zarządów nienależnych jej pzychodów i brakiem zaksięgowania rzeczywiście poniesionych kosztów. Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji w zakresie korekty wyniku finansowego za rok 2019 będzie miało wówczas wpływ także na wyniki finansowe Spółki w bieżącym roku. Decyzje w tym zakresie podejmowane będą po zakończeniu przeglądu ksiąg rachunkowych i w oparciu o stan faktyczny i rekomendacje biegłego rewidenta.

Nadto Zarząd Spółki, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 października 2020 roku w terminie do końca bieżącego miesiąca powoła niezależnego audytora do przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w Spółce. Działania te będą zbieżne z planowanymi i dotąd podjętymi przez Zarząd Spółki czynnościami.

W zakresie finansów Spółki istotną informacją jest, iż rachunki bankowe w chwili przejęcia nad nimi kontroli przez Zarząd Spółki wskazywały stany zerowe lub znajdowały się na nich kwoty całkowicie nieistotne z punktu widzenia finansów Spółki. Jest to o tyle istotne, że poprzedni Zarząd, pomimo jego odwołania przez Radę Nadzorczą w dniu 30 września 2020 roku, w okresie od odwołania do 9 października 2020 roku dokonał w sposób nieuprawniony kilkudziesięciu dyspozycji i przelewów środków finansowych z rachunków bankowych Spółki. Zarząd Spółki także w związku z tym faktem rozważa złożenie stosownych zawiadomień i doniesień.

Zarząd Spółki ocenia poziom należności i zobowiązań, także w kontekście powiązań dłużników i wierzycieli Spółki z jej poprzednim Zarządem.

W dniu 12 października 2020 roku Zarząd Spółki został również poinformowany przez jej pracowników o zakłóceniu technologicznego procesu produkcyjnego poprzez zidentyfikowanie braku części oprogramowania do maszyn oraz komputera do jego impementacji, które pod koniec września br. stanowiły normalne wyposażenie łańcucha produkcyjnego Spółki. Zarząd Emitenta będzie weryfikował przypuszczenia pracowników Spółki, czy wskazane oprogramowanie i sprzęt nie zostały bezprawnie zabrane przez byłego Prezesa lub osoby działające na jego zlecenie.

Zarząd Spółki rozpoczął ocenę stanu finansów Spółki pod kątem jej płynności finansowej, obsługi wymagalnych zobowiązań i decyzji, czy nie wypełnione zostały obecnie lub w przeszłości przesłanki do złożenia przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Niemniej obecnie działania Zarządu Spółki, pomimo nadzwyczajnych trudności, koncentrują się na podtrzymaniu produkcji i obsłudze istniejących w Spółce zamówień i klientów. Rozdysponowanie przez odwołany Zarząd wszystkich środków finansowych Spółki (co zostało opisane powyżej), przez wzgląd na brak niezbędnych komponentów i środków na ich zakup, stawia pod znakiem zapytania możliwość terminowego wywiązania się przez Spółkę z otrzymanych zamówień. W ocenie Zarządu Spółki produkty Spółki są jednak na tyle innowacyjne, a rynek na którym operuje Spółka na tyle perspektywiczny, że istnieje możliwość dalszego rozwoju Spółki, jak również wejścia jej na nowe obszary działalności. Aby jednak to się stało, koniecznym jest potwierdzenie sytuacji finansowej i organizacyjnej Spółki, a przez zabór dokumentacji Spółki przez jej poprzedni Zarząd oraz nieuprawnione rozporządzenie przez niego środkami finansowymi należącymi do Spółki, ocena tego stanu jest utrudniona i może okazać się niemożliwa.

Zarząd Spółki pragnie nadmienić, iż otrzymał z Giełdy pisma między innymi w sprawie domniemanych nadużyć dokonanych przez poprzedni Zarząd Spółki i osoby z nim powiązane. Zarząd Spółki deklaruje wolę współpracy z Giełdą i innymi instytucjami celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i podejrzeń wobec tych osób.

Pomimo trudnych i niecodziennych okoliczności, Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań, aby wyjaśnić i uporządkować sytuację w Spółce oraz zoptymalizować jej funkcjonowanie, aby w dalszej perspektywie kontynuować jej rozwój na perspektywicznych rynkach.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki