2,8800 zł
-2,70% -0,0800 zł
APN Promise SA (PRO)

Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 15 listopada 2019 roku, wobec wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku oraz w związku ze spełnieniem wymagań określonych w art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę nr 1 z dnia 15 listopada 2019 roku w przedmiocie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd postanowił warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019, w łącznej kwocie 1.996.916 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na 1 akcję na następujących zasadach:
1.zaliczką zostanie objętych 9 984 580 akcji,
2.zaliczka zostanie wypłacona w dniu 23 grudnia 2019 roku,
3.do otrzymania zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 16 grudnia 2019 roku, tj. na 7 dni przed datą wypłaty zaliczki.
Jednocześnie w dniu 15 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/15.11.2019, w której wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019, w łącznej kwocie 1.996.916 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na 1 akcję. Oznacza, to spełnienie warunku uchwały Zarządu Spółki w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019.
Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 uprawnionych jest 9 984 580 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji Spółki.
Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki APN Promise SA w dniu 16 grudnia 2019 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 23 grudnia 2019 roku.
Zarząd APN Promise SA stwierdza, że spółka APN Promise SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych tj.:
roczne sprawozdanie finansowe spółki APN Promise SA sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 7 242 998,52 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 52/100) złotych.
półroczne sprawozdanie finansowe spółki APN Promise SA sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku w kwocie 4 798 741,35 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden 35/100) złotych,
powyższe sprawozdania zostały zbadane przez biegłego rewidenta - firmę PWB Sp. z o.o. Poznań, ul. Libelta 29/2, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 2678.


Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Paszczyk Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§4 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.

  • Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.