APLISENS S.A.: wyniki finansowe

2019-03-21 06:51
publikacja
2019-03-21 06:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SF_konso_APLISENS_31_12_2018_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2018_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__APLISENS_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_APLISENS_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 105 713 99 845 24 775 23 522
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 411 17 085 4 080 4 025
III. Zysk (strata) brutto 17 592 16 776 4 123 3 952
IV. Zysk (strata) netto 14 683 20 012 3 441 4 715
V. Suma dochodów całkowitych 13 997 18 806 3 280 4 430
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 170 16 177 5 430 3 811
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 899 -12 464 -2 789 -2 936
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 628 -14 952 -1 553 -3 522
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 643 -11 239 1 088 -2 648
X. Aktywa razem 174 457 160 711 40 571 38 531
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 489 659 346 158
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 367 9 388 2 876 2 251
XIII. Kapitał własny 160 601 150 664 37 349 36 123
XIV. Kapitał zakładowy 2 519 2 626 586 630
XV. Liczba akcji średnioważona(w szt.) 12 474 044 12 825 834 12 474 044 12 825 834
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 474 044 12 825 834 12 474 044 12 825 834
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,18 1,56 0,28 0,37
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,18 1,56 0,28 0,37
XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 12,87 11,75 2,99 2,82
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,87 11,75 2,99 2,82


Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64
ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku. Pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego
kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy 31.12.2018
1EUR-4,3000 PLN oraz 31.12.2017 1EUR-4,1709 PLN. Pozycje rachunku zysków
i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnychnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień; każdego miesiąca w danym roku 31.12.2018 1EUR-4,2669 PLN
oraz 31.12.2017 1EUR-4,2447 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF konso APLISENS 31 12 2018_ESPI.pdfSF konso APLISENS 31 12 2018_ESPI.pdf GK APLISENS sprawozdanie finasowe za rok 2018
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarząd_2018_ESPI.pdfGK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarząd_2018_ESPI.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za rok 2018
List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ APLISENS GK.pdfSSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ APLISENS GK.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania GK APLISENS za rok 2018
Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań 2018.pdfOświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań 2018.pdf Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych
Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej
Oświadczenie RN APLISENS SA.pdfOświadczenie RN APLISENS SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie komitetu audytu
Ocena przez RN APLISENS SA sprawozdań za 2018 r..pdfOcena przez RN APLISENS SA sprawozdań za 2018 r..pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za 2018 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Grzegorz Grochalski Główny Księgowy Grzegorz Grochalski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki