REKLAMA

APIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 września 2021 r.

2021-08-21 20:52
publikacja
2021-08-21 20:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_WalnegoZgromadzenia_24092021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekt_uchwal_ZWZ_24092021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Pelnomocnictwo_os_fiz_24092021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Pelnomocnictwo_os_prawna_24092021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-21
Skrócona nazwa emitenta
APIS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 września 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 24 września 2021 roku na godzinę 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa.
Załączniki
Plik Opis
1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_24092021.pdf1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_24092021.pdf
2_Projekt_uchwał_ZWZ_24092021.pdf2_Projekt_uchwał_ZWZ_24092021.pdf
3_Pełnomocnictwo_os_fiz_24092021.pdf3_Pełnomocnictwo_os_fiz_24092021.pdf
4_Pełnomocnictwo_os_prawna_24092021.pdf4_Pełnomocnictwo_os_prawna_24092021.pdf
5_Informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf5_Informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-21 Henryk Oziębło Prezes Zarządu Henryk Oziębło
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki