REKLAMA
WAŻNE

ANALIZY ONLINE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r.

2020-05-27 14:26
publikacja
2020-05-27 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020-06-24_AOL_ZWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020-06-24_AOL_ZWZ_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020-06-24_AOL_ZWZ_pelnomocnictwo_os.fiz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020-06-24_AOL_ZWZ_pelnomocnictwo_os.pr.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 24 czerwca 2020 roku, na godzinę 9:30, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki (rozszerzenie PKD).
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet.

Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,
1.19. PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
1.20. PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, nie spowoduje zmiany wpisu w dziale 3 rejestru przedsiębiorców (KRS) dotyczącego przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), gdyż wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców musi spełniać poniższe warunki:
- nie więcej niż 10 pozycji,
- w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy (zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym),
w związku z powyższym, Emitent nie będzie składał wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS) w powyższym zakresie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.
Załączniki
Plik Opis
2020-06-24 AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf2020-06-24 AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf
2020-06-24 AOL_ZWZ_projekty_uchwal.pdf2020-06-24 AOL_ZWZ_projekty_uchwal.pdf
2020-06-24 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf2020-06-24 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf
2020-06-24 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf2020-06-24 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Michał Duniec Prezes
2020-05-27 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki