REKLAMA
WAŻNE

ANALIZY ONLINE S.A.: Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl

2020-08-21 07:26
publikacja
2020-08-21 07:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-21
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”, „Spółka Dominująca”) mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów netto w branży funduszy inwestycyjnych, a także w celu zapewnienia transparentności oraz dostępu do informacji m.in. dla partnerów biznesowych, podjął decyzję, iż łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie internetowej www.kupfundusz.pl („Spółka Zależna”, „KupFundusz S.A.”) będzie podawana do publicznej wiadomości w raportach bieżących najpóźniej do 10 kalendarzowego dnia każdego miesiąca według stanu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego (wraz ze zmianą aktywów miesiąc do miesiąca).

W związku z powyższym, wartość aktywów netto ulokowana przez klientów na platformie internetowej www.kupfundusz.pl:
- na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 14,6 mln zł, według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. ostatniej dostępnej wyceny;
- na dzień 31 lipca 2020 r. wynosiła 18,0 mln zł, według wyceny na dzień 31 lipca 2020 r., tj. ostatniej dostępnej wyceny;
- natomiast zmiana aktywów netto w ujęciu miesięcznym wyniosła +3,4 mln złotych.

KupFundusz S.A., jako dystrybutor będący podmiotem działającym na podstawie w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), jest podmiotem uprawnionym do pośredniczenia w nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zgodnie z procedurami towarzystw funduszy inwestycyjnych współpracujących ze spółką KupFundusz S.A. oraz regulacjami wewnętrznymi spółki KupFundusz S.A., wynikającymi z warunków udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia DPF/4031/17/11/U/07/AS z dnia 4 lipca 2007 r.

Emitent uznał tę informację za poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że łączna wartość zgromadzonych aktywów netto na platformie internetowej www.kupfundusz.pl, może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz może mieć wpływ na cenę lub wartość akcji Emitenta notowanych na rynku NewConnect.

Emitent posiada 100% udziałów w Spółce Zależnej i jest jedynym właścicielem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-21 Michał Duniec Prezes Zarządu
2020-08-21 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki