41,00 zł
-2,61% -1,10 zł
AmRest Holdings SE (EAT)

Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 119/2017 z dnia 25.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 12 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 120 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 12 stycznia 2018 roku.
Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:
1) Cena zbytych akcji: 130,90 PLN.
2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,
3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0006% kapitału zakładowego Spółki czyli 120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 122 549 akcji czyli 122 549 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5777% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


RB 4/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock
options plan;In regards to RB 119/2017 dated 25.05.2017 the Management
Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on
January 12th, 2018 the Company disposed 120 own shares to entitled
participants of the stock options plan. The settlement date of the
transaction was January 12th, 2018.;The detailed information regarding
the transaction:;1) The price of sold shares: PLN 130.90,;2) The nominal
value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by
AmRest represents 0.0006% of the Company’s registered capital being 120
votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owned 122
549 of its own shares, 122 549 votes on the AGM of AmRest, being 0.5777%
in the total number of votes.;Legal act: § 5 (1) (6) of the Ordinance of
the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted
by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as
Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member
Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-12 Oksana Staniszewska Członek Zarządu
2018-01-12 Jacek Trybuchowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl