REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Zawiadomienie o uchyleniu zajęcia praw majątkowych

2020-08-07 19:19
publikacja
2020-08-07 19:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-07
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Zawiadomienie o uchyleniu zajęcia praw majątkowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku oraz nr 32/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku niniejszym informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2020 roku wpłynęło do Spółki uchylenie zajęć praw majątkowych, które zostały dokonane przeciwko Spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez Spółkę z wniosku GetBack S.A., w związku z wykonaniem postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10 marca 2020 roku o zabezpieczeniu roszczenia.
W powyższym zakresie, w odniesieniu do majątku Spółki, Spółka powzięła informację od podmiotu zależnego - Altus Agent Transferowy Sp. z o.o. o uchyleniu zajęcia udziałów należących do Spółki w tym podmiocie. Spółka powzięła również informację o uchyleniu zajęcia certyfikatów inwestycyjnych należących do Spółki w funduszach inwestycyjnych, jak również uchyleniu zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych Spółki.
Łączna wartość środków pieniężnych Spółki objętych wskazanym zabezpieczeniem wynosi 18.272.492,76 zł.
Spółce do dnia dzisiejszego nie został doręczony również pozew GetBack S.A., wskazany w raporcie bieżącym GetBack S.A. dnia 12 marca 2020 roku nr 13/2020, w związku z czym Spółka nie może odnieść się do jego istoty. Spółka jednak kwestionuje wszelkie roszczenia GetBack S.A. przeciwko Spółce zarówno co do zasady, jak i co do wysokości, jak również zasadność zabezpieczenia wskazanych roszczeń.
Na podstawie posiadanych na dzień sporządzenia raportu informacji, pełnomocnicy Spółki powzięli uzasadnione podejrzenie iż wniosek GetBack S.A. o zabezpieczenie roszczenia, podpisany przez Członków Zarządu GetBack S.A. wypełnia znamiona czynu zabronionego, w szczególności art. 272 Kodeksu karnego albowiem wskazane orzeczenie Sądu Okręgowego zostało uzyskane przez wprowadzenie Sądu w błąd i zatajenie faktu zabezpieczenia już na jesieni 2018 roku podnoszonych rzekomych roszczeń GetBack S.A., w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie sygnatura akt RP 1 Ds. 11/2018.
Spółka oraz podmioty zależne od Spółki podejmą wszelkie kroki prawne zmierzające do ochrony Spółki, podmiotów zależnych od Spółki oraz Funduszy przed bezpodstawnie i bezprawnie dochodzonymi przez GetBack S.A. roszczeniami, jak również ich nieuprawnionym zabezpieczeniem i wyrządzeniem rażącej szkody z tego tytułu. Spółka oraz podmioty zależne od Spółki dochodzić będą również wszelkich roszczeń odszkodowawczych od GetBack S.A., w związku z zastosowaniem środków wykraczających w sposób rażący poza prawnie umotywowany cel zabezpieczenia. W powyższym zakresie Spółka oraz podmioty zależne od Spółki skierują ponadto stosowne zawiadomienia do właściwej jednostki prokuratury celem ścigania sprawców czynów popełnionych na szkodę Spółki, jej akcjonariuszy oraz Funduszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-07 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-08-07 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki