REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii H spółki ALTUS TFI S.A.

2017-12-22 19:40
publikacja
2017-12-22 19:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-22
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia
i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii H spółki ALTUS TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Zarząd GPW”) w dniu 22 grudnia 2017 r. uchwały
nr 1551/2017 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii H Spółki.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd GPW:
1.stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2.ostanowił, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, wprowadzić z dniem 29 grudnia 2017 r.
w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii H Spółki, o których mowa
w pkt 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 grudnia 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLATTFI00018.
Spółka wskazuje, iż zgodnie z treścią art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z zarejestrowaniem 600.000 akcji serii H Spółki, które wyemitowane zostały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na rachunkach papierów wartościowych, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 60.000 zł, tj. do kwoty 4.612.000 zł (cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych).
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego § 34 ust 1 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-22 Andrzej Ladko Członek Zarządu
2017-12-22 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki