1,6180 zł
-2,29% -0,0380 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-22
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „ALTUS TFI”) podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz
Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za I półrocze 2019 r., tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki:
a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS TFI wyniósł 43.631 tys. zł., wobec: 140.322 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 68,9 %
b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS TFI wyniosły 46.864 tys. zł., wobec: 97.800 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 52,1 %
c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS TFI wyniósł minus 3.233 tys. zł., wobec: 42.522 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 107,6 %
d) szacunkowy wynik netto ALTUS TFI wyniósł minus 5.486 tys. zł., wobec: 34.433 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 115,9 %

II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS TFI:
a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł 81.345 tys. zł., wobec:
169.549 tys. zł., w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 52,0 %
b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniosły 71.172 tys. zł.,
wobec: 120.321 tys. zł., w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 40,8 %
c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej TFI wyniósł 10.173 tys. zł, wobec: 49.228 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 79,3 %
d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł 6.416 tys. zł, wobec: 40.334 tys. zł., w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 84,1%

Na wyniki I półrocza 2019 roku miały wpływ zdarzenia opisane w raporcie 18/2019 z 23 kwietnia 2019 roku i ich kontynuacja oraz zdarzenia jednorazowe odnotowane w drugim kwartale bieżącego roku. W tym okresie znaczna części funduszy inwestycyjnych przekazana została pod zarządzanie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Rockbridge TFI”). W I kwartale 2019 roku zostały przekazane do Rockbridge TFI kolejne 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Ponadto, przekazano zarządzanie 3 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi poza Grupę Kapitałową ALTUS TFI (w tym dwoma sekurytyzacyjnymi). Rozpoczęto również likwidacje 3 funduszy zamkniętych (w tym dwóch sekurytyzacyjnych) oraz 1 subfunduszu wydzielonego w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjnych Otwarty Parasolowy. Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając także drastyczny spadek aktywów w przekazanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową przychodów. Wartość kosztów operacyjnych jest uzależniona od wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez Emitenta, przy czym część tych kosztów stanowią koszty stałe niezależne od wielkości zarządzanych aktywów – stąd też wolniejszy spadek kosztów operacyjnych od spadku przychodów. Na poziom kosztów operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w Spółce, z tytułu zakończenia współpracy. Ponadto koszty w II kwartale 2019 roku zostały obciążone rezerwą z tytułu kary finansowej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której Towarzystwo informowało w raporcie nr 37/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Z uwagi na to, iż Emitent złożył odwołanie od decyzji administracyjnej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy kara finansowa w wysokości 2,5 mln zł będzie obciążała wynik finansowy w postaci rezerwy.

Powyższe informacje o danych finansowych Emitenta przełożyły się również na wyniki skonsolidowane
Grupy Kapitałowej ALTUS TFI. Przypomnieć należy, iż ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzenia i opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresów porównywalnych, odnotowane
w zakresie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-22 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-07-22 Bogusław Galewski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.