REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

2020-08-11 18:34
publikacja
2020-08-11 18:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-11
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ALTUS Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. Spółka uzyskała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło o kwotę 520.000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych, w drodze umorzenia 5.200.000 (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy) akcji Spółki, które zostały w całości pokryte, w tym: 1) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, 2) 2.970.000 (dwa milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia za wynagrodzeniem na warunkach określonych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 lutego 2020 r., za cenę 10,00 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 52.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony 00/100) złotych pochodzącą z kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału.
Przed obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosił 4.612.000 (słownie: cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy) złotych i dzielił się na 46.120.000 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Liczba akcji umorzonych odpowiadała 11,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi po umorzeniu 4.092.000 (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na: 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 4) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 6) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.
Spółka ponadto informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jednocześnie w dniu 10 sierpnia 2020 r. dokonał rejestracji zmiany statutu Spółki.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki zostały dokonane na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych serii D i F, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, podjętej w dniu 12 czerwca 2020 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 26/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.
W dniu 10 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał również rejestracji zmiany firmy Spółki z „ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna” na „ALTUS Spółka Akcyjna”. Zmiana firmy została dokonana na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podjętej w dniu 12 czerwca 2020 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 26/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-11 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-08-11 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki