1,6180 zł
-2,29% -0,0380 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Rejestracja zmian statutu Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALTUS_TFI_tj._statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-09
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Spółka) otrzymało odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy zmian statutu Spółki. Zmiany statutu Spółki polegają na zmianie dotychczasowego brzmienia art. 12 pkt 2) Statutu i nadaniu mu nowego brzmienia oraz na dodaniu w art. 13 po ust. 3, a przed ust. 4, nowego ust. 3a, zgodnego z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjętą w dniu 30 kwietnia 2019 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2019. Zmiany statutu Spółki zostały zarejestrowane w dniu
31 maja 2019 r.
Artykuł 12 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, stosownie do art. 13 ust. 3a,”.

w Artykule 13 po ust. 3, a przed ust. 4, dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu:
„3a W przypadku wygaśnięcia, w skutek śmierci lub rezygnacji, mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków, przy czym w przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, które zostanie zwołane jako pierwsze po powołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzednim. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić nie więcej niż dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, dokonanego w sposób określony
w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał oraz czynności nadzorczych,
w których podejmowaniu brał udział.”.

Zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjętą w dniu 30 kwietnia 2019 r. od dnia rejestracji zmian statutu Spółki, obowiązuje tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
ALTUS_TFI_tj. statutu.pdfALTUS_TFI_tj. statutu.pdf Tekst jednolity statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-09 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-07-09 Bogusław Galewski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.