1,6180 zł
-2,29% -0,0380 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-24
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „ALTUS TFI”) informuje o zawarciu w dniu 23 lipca 2019 r. umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym z IPOPEMA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „IPOPEMA TFI”) z siedzibą w Warszawie (dalej „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest przejęcie przez IPOPEMA TFI od ALTUS TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie CF1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1595 (dalej „Fundusz”).

Na podstawie Umowy ALTUS TFI przeniesie nieodpłatnie na IPOPEMA TFI, a IPOPEMA TFI przejmie zarządzanie Funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania nastąpi z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.; dalej „Ustawa”) tj. z dniem wejścia w życie zmiany statutu Funduszu „Dzień Zamknięcia”, polegającej na wskazaniu IPOPEMA TFI, jako towarzystwa zarządzającego Funduszem, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) podjęcie przez wszystkich uczestników Funduszu uchwały Zgromadzenia Inwestorów Funduszu wyrażającej zgodę na (i) zmiany do Statutu Funduszu, o których mowa w art. 238a ust. 2 pkt 3) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 2) Ustawy, tj, firmy, siedziby i adresu towarzystwa oraz strony internetowej służącej do dokonywania ogłoszeń o zmianie treści Statutu Funduszu, a także (ii) skrócenie terminu wejścia w życie ogłoszonych zmian Statutu Funduszu w związku z przejęciem zarządzania zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt. 1b) w związku z ust. 8d Ustawy, z tym zastrzeżeniem, że w/w zmiany Statutu zostaną ogłoszone przez ALTUS TFI po przekazaniu do ALTUS TFI przez IPOPEMA TFI oświadczenia o którym mowa poniżej w pkt 2 - 4;

2) IPOPEMA TFI doręczy ALTUS TFI oświadczenie, złożone w oparciu o sprawozdanie finansowe, że przejęcie zarządzania Funduszem nie będzie wymagało zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3) IPOPEMA TFI powiadomi, w trybie i zakresie przewidzianym art. 238a ust. 7 Ustawy wszystkich uczestników Funduszu o przejęciu zarządzania Funduszem. W tym zakresie ALTUS TFI uzyska zgody uczestników Funduszu zgodnie z art. 282 ust. 3 pkt 1 Ustawy na przekazanie do IPOPEMA TFI ich danych, w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 238a ust. 7 Ustawy. IPOPEMA TFI doręczy ALTUS TFI oświadczenie o dokonaniu czynności określonych w art. 238a ust. 7 Ustawy i upływie 45-dniowego okresu.

4) Rada Nadzorcza IPOPEMA TFI wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania Funduszem.

IPOPEMA TFI może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach, przy czym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w każdym przypadku może zostać złożone do Dnia Zamknięcia:

i) W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania przez ALTUS TFI zobowiązań, o których mowa w Umowie, IPOPEMA TFI będzie uprawnione do odstąpienia od Umowy, po uprzednim wezwaniu ALTUS TFI przez IPOPEMA TFI do wykonania zobowiązań i upływie terminu wskazanego w wezwaniu IPOPEMA TFI, nie krótszego niż 7 (siedem) dni roboczych.

ii) IPOPEMA TFI będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności wskazywania dodatkowego terminu, jeśli w okresie do Dnia Zamknięcia upoważnienie Zgromadzenia Inwestorów zostanie odwołane, wygaśnie lub okaże się nieskuteczne, przy czym ALTUS TFI poinformuje IPOPEMA TFI niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni po uzyskaniu informacji na temat odwołania, wygaśnięcia lub nieskuteczności upoważnienia Zgromadzenia Inwestorów. W takim przypadku IPOPEMA TFI nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do ALTUS TFI.

O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśnie, w przypadku, gdy w terminie do 31 października 2019 r. nie dojdzie do łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1) – 4) powyżej Umowa wygasa.

Umowa zawiera standardowe postanowienia indemnifikacyjne, regulujące odpowiedzialność ALTUS TFI, w związku z działalnością Funduszu w czasie, kiedy ALTUS TFI zarządzał Funduszem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-24 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-07-24 Bogusław Galewski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.