2,2000 zł
2,33% 0,0500 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-02
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „ALTUS TFI”) informuje o zawarciu w dniu 2 kwietnia 2019 r. umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym z FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „FORUM TFI”) z siedzibą w Warszawie (dalej „Umowa”).


Przedmiotem Umowy jest przejęcie przez FORUM TFI od ALTUS TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1191 (dalej „Fundusz”).


Na podstawie Umowy, ALTUS TFI przeniesie nieodpłatnie na FORUM TFI, a FORUM TFI przejmie zarządzanie Funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania nastąpi z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.; dalej „Ustawa”), tj. z dniem wejścia w życie zmiany statutu Funduszu, polegającej na wskazaniu FORUM TFI, jako towarzystwa zarządzającego Funduszem. Umowa zostaje zawarta pod następującymi warunkami, z których wskazany w pkt 1), 3), 4) oraz jeden ze wskazanych w pkt 2) powinny ziścić się w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku:

1) Zgoda na przejęcie zarządzania i zmianę Statutu wyrażona w Uchwałach ZI, poprzez wskazanie FORUM TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem wraz z siedzibą i adresem towarzystwa nie zostanie zmieniona lub uchylona przez zgromadzenie inwestorów Funduszu;
2) Możliwość dokonania przejęcia zarządzania zostanie zapewniona na skutek:
a) bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu zarządzania Funduszem pozyskanej przez FORUM TFI; lub
b) upływu terminu przewidzianego w przepisach prawa, w którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać decyzję w sprawie koncentracji; lub
c) postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o umorzeniu postępowania w sprawie przejęcia zarządzania Funduszem lub zwrotu zgłoszenia koncentracji z uwagi na okoliczność, że transakcja taka nie podlega zgłoszeniu,
3) ALTUS TFI uzyska zgody uczestników Funduszu zgodnie z art. 282 ust. 3 pkt 1 Ustawy, na przekazanie do FORUM TFI ich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, zaś w przypadku przedsiębiorców – danych firmy oraz adresu korespondencyjnego wraz ze zgodą na ich przetwarzanie przez FORUM TFI (tam gdzie jest to konieczne), w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 238a ust. 7 Ustawy.
4) FORUM TFI nie doręczy ALTUS TFI, w terminie 10 dni roboczych od daty udostępnienia przez ALTUS TFI dokumentów dotyczących Funduszu, wskazanych przez FORUM TFI, nie zawierających informacji stanowiących tajemnicę zawodową, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, bądź też doręczy oświadczenie o niekorzystaniu z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy w terminie do 31 lipca 2019 r. nie dojdzie do łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1) – 3) powyżej lub też FORUM TFI złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Strony zwolnione będą ze wzajemnych roszczeń.
Umowa zawiera standardowe postanowienia indemnifikacyjne, regulujące odpowiedzialność ALTUS TFI, w związku z działalnością Funduszu w czasie, kiedy ALTUS TFI zarządzał Funduszem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-02 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-04-02 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.