REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

2020-06-12 14:57
publikacja
2020-06-12 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Dariusz_Daniluk.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Sylwia_Zarzycka.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Lukasz_Adamczyk.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Piotr_Kaminski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Miroslaw_Staruch.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”), w związku z upływem kadencji oraz
w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 12 czerwca 2020 r., tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 12 czerwca 2020 r. uchwały w przedmiocie powołania
p. Piotra Kamińskiego, p. Sylwii Zarzyckiej, p. Dariusza Daniluka, p. Łukasza Adamczyka oraz p. Mirosława Starucha (dalej „Członkowie Rady Nadzorczej”) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach kolejnej kadencji.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestnicy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami p. Sylwia Zarzycka, p. Dariusz Daniluk oraz p. Mirosław Staruch spełniają również warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
CV Dariusz Daniluk.pdfCV Dariusz Daniluk.pdf CV
CV Sylwia Zarzycka.pdfCV Sylwia Zarzycka.pdf CV
CV Łukasz Adamczyk.pdfCV Łukasz Adamczyk.pdf CV
CV Piotr Kamiński.pdfCV Piotr Kamiński.pdf CV
CV Mirosław Staruch.pdfCV Mirosław Staruch.pdf CV

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-12 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-06-12 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki