REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2020-08-14 19:05
publikacja
2020-08-14 19:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-14
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
ALTUS Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") informuje, o otrzymaniu w dniu 14 sierpnia 2020 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., „Ustawa”) od Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („OI Sp. z o.o.”), będącej akcjonariuszem Spółki, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 %.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, skutkującej zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 %, doszło na skutek zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 sierpnia 2020 r. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 5.200.000 akcji Spółki.
Bezpośrednio przed zmianą udziału, o której mowa powyżej, OI Sp. z o.o. posiadała łącznie 14.853.893 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.353.893 akcji na okaziciela) stanowiących 32,20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 22.353.893 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 41,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
7.500.000 akcji imiennych serii A stanowiło 16,26 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 27,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
7.353.893 akcji na okaziciela Spółki stanowiło 15,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 7.353.893 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 13,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 sierpnia 2020 r. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 5.200.000 akcji Spółki, OI Sp. z o.o. posiada łącznie 14.853.893 (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.353.893 akcji na okaziciela) akcji stanowiących 36,30 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 22.353.893 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 46,17 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
7.500.000 akcji imiennych serii A stanowi 18,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 30,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
7.353.893 akcji na okaziciela Spółki stanowi 17,97 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 7.353.893 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 40.920.000. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 48.420.000.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, brak jest podmiotów zależnych od OI Sp. z o.o. posiadających akcje Spółki, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
OI Sp. z o.o. poinformowała jednocześnie, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-14 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-08-14 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki