REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2020-06-04 17:47
publikacja
2020-06-04 17:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-04
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu
4 czerwca 2020 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) Ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn.zm dalej: „Ustawa”) od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) działającego w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusz”).

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów doszło na skutek transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 1 czerwca 2020 r. w wyniku czego nastąpiło zejście poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo.
Bezpośrednio przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały bezpośrednio i pośrednio 5 367 711 akcji Spółki stanowiące 11,64% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 5 367 711 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 10,01% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Na dzień składania zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio i pośrednio 5 267 711 akcji Spółki stanowiące 11,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 5 267 711 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 9,82% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Towarzystwo poinformowało, iż stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy jedynym podmiotem zależnym od Funduszu posiadającym akcje Spółki jest Góralska Park sp. z o.o. Towarzystwo poinformowało również, iż brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. Zawiadamiający nie posiadali również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 46.120.000. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 53.620.000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-04 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-06-04 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki