REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2020-08-14 19:11
publikacja
2020-08-14 19:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-14
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
ALTUS Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") informuje, o otrzymaniu w dniu 14 sierpnia 2020 r. od Pana Piotra Osieckiego, bezpośrednio oraz pośrednio uprawnionego z akcji Spółki, zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., „Ustawa”), o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 %.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, skutkującej zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 %, doszło na skutek zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 sierpnia 2020 r. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 5.200.000 akcji Spółki.
Bezpośrednio przed zmianą udziału, o której mowa powyżej, Pan Piotr Osiecki posiadał łącznie 15.409.258 akcji Spółki (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.909.258 akcji na okaziciela) stanowiących 33,41 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 22.909.258 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 42,73 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
7.500.000 akcji imiennych serii A stanowiło 16,26 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 27,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
7.909.258 akcji na okaziciela Spółki stanowiło 17,15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 7.909.258 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,75 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, za pośrednictwem Spółki Osiecki Inwestycje sp. z o.o, bezpośrednio przed zmianą udziału, Pan Piotr Osiecki posiadał łącznie 14.853.893 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.353.893 akcji na okaziciela) stanowiących 32,20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 22.353.893 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 41,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Pan Piotr Osiecki bezpośrednio przed zmianą udziału posiadał 555.365 akcji Spółki, stanowiących 1,20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 555.365 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 1,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 sierpnia 2020 r. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 5.200.000 akcji Spółki, Pan Piotr Osiecki posiada łącznie 15.409.258 akcji Spółki (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.909.258 akcji na okaziciela) stanowiących 37,66 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 22.909.258 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 47,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
7.500.000 akcji imiennych serii A stanowi 18,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 30,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
7.909.258 akcji na okaziciela Spółki stanowi 19,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 7.909.258 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Pan Piotr Osiecki poinformował, że za pośrednictwem Spółki Osiecki Inwestycje sp. z o.o. posiada łącznie 14.853.893 (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.353.893 akcji na okaziciela) akcji stanowiących 36,29 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 22.353.893 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 46,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Bezpośrednio Pan Piotr Osiecki posiada 555.365 akcji Spółki, stanowiących 1,36 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 555.365 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 1,15 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 40.920.000. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 48.420.000.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, brak jest innych podmiotów zależnych od Pana Piotra Osieckiego posiadających akcje Spółki, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-14 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-08-14 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki