REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Doręczenie pozwu o zapłatę

2020-09-14 18:47
publikacja
2020-09-14 18:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-14
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Doręczenie pozwu o zapłatę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 września 2020 roku powziął informację o doręczeniu pozwu o zapłatę, który został wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie przez GetBack S.A. przeciwko Spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez Spółkę (dalej „Fundusze”). Według wiedzy Spółki przedmiotowy pozew został doręczony dziesięciu funduszom zarządzanym w przeszłości przez Spółkę. Na dzień publikacji raportu wskazany pozew nie został doręczony Spółce.
GetBack S.A. w doręczonym pozwie wniósł o zapłatę solidarnie kwoty 134.640.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego pozwanych Funduszy oraz Spółki od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments S.A. zbytych na rzecz GetBack S.A. przez Fundusze i rzekomym wyrządzeniem GetBack S.A. szkody z tego tytułu. GetBack S.A. wniósł przy tym ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych Funduszy kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments S.A. zapłaconej przez GetBack S.A. na rzecz każdego z Funduszy w łącznej kwocie 207.565.472,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z Funduszy od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z rzekomą nieważnością umów zbycia akcji EGB Investments S.A. ze względu na rażący brak ekwiwalentności świadczeń stron i naruszenie zasad słuszności kontraktowej.
Spółka kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w pozwie zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

GetBack S.A. nie przysługują względem Spółki ani Funduszy jakiekolwiek uzasadnione roszczenia w związku ze zbyciem na rzecz GetBack S.A. akcji EGB Investments S.A. przez Fundusze. Zbycie na rzecz GetBack S.A. akcji EGB Investments S.A. przez Fundusze zostało przeprowadzone na warunkach rynkowych, wynegocjowanych z GetBack S.A., po przeprowadzeniu pełnego procesu due diligence EGB Investments S.A. przez doradców GetBack S.A. w tym KPMG Advisory oraz Greenberg Traurig, której prawnicy doradzali GetBack S.A. w prawnych aspektach transakcji, obejmujących badanie spółki oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym warunków nabycia akcji EGB Investments S.A., przy czynnym udziale i osobistej akceptacji również aktualnych Członków organów GetBack S.A.

Spółka oraz podmioty zależne od Spółki podejmą wszelkie kroki prawne zmierzające do ochrony Spółki, podmiotów zależnych od Spółki oraz Funduszy przed bezpodstawnie dochodzonymi przez GetBack S.A. roszczeniami podniesionymi w pozwie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-14 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-09-14 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki