REKLAMA

ALTUS TFI S.A.:

2020-08-31 19:32
publikacja
2020-08-31 19:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20200826_ALTUS_2020H1_Raport_polroczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarządu_z_dzialalności_Grupy_Altus_I_P_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_ALTUS_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ALTUS_S.A._o_rzelenosci_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody ze sprzedaży 32 734 81 345 7 370 18 970
II. Koszty działalności operacyjnej 27 816 71 268 6 263 16 620
III. Zysk (strata) na sprzedaży 4 918 10 077 1 107 2 350
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 421 7 578 1 221 1 767
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 890 8 372 1 326 1 952
VI. Zysk (strata) netto 4 116 6 253 927 1 458
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej 3 181 4 369 716 1 019
VIII. Średnia ważona liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,07 0,09 0,02 0,02
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 571 17 148 -1 254 3 999
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 43 145 -17 414 9 714 -4 061
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -52 356 -3 860 -11 788 -900
XIII. Aktywa trwałe 3 398 3 541 761 832
XIV. Aktywa obrotowe 119 321 169 792 26 718 39 871
XV. Aktywa razem 122 719 173 333 27 479 40 703
XVI. Kapitał własny 104 389 152 383 23 374 35 783
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 105 1 402 247 329
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 17 225 19 548 3 857 4 590
XIX. Pasywa razem 122 719 173 333 27 479 40 703
XX. Liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,26 3,30 0,51 0,78


Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
30 czerwca 2020 r. przez Narodowy Bank Polski (4,4660
zł / EURO),poszczególne pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,4413
zł / EURO) w I półroczu 2020 r.,poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia 2019 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,2585
zł / EURO),poszczególne pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,2880
zł / EURO) w I półroczu 2019 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
20200826 ALTUS 2020H1 Raport półroczny.pdf20200826 ALTUS 2020H1 Raport półroczny.pdf Raport półroczny
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Altus I P 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Altus I P 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu
Raport z przeglądu ALTUS 30.06.2020.pdfRaport z przeglądu ALTUS 30.06.2020.pdf Raport z przeglądu
Oświadczenie Zarządu ALTUS S.A. o rzeleności 30.06.2020.pdfOświadczenie Zarządu ALTUS S.A. o rzeleności 30.06.2020.pdf oświadczenie o rzetelności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-08-31 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki