2,3000 zł
27,07% 0,4900 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Komunikat spółki: ALTUS TFI S.A.

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20191112_ALTUS_2019Q3_Raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 101 568 240 395 23 573 56 517
II. Koszty działalności operacyjnej 87 104 176 448 20 216 41 483
III. Zysk (strata) na sprzedaży 14 464 63 947 3 357 15 034
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 844 63 021 2 749 14 816
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 060 63 295 3 031 14 881
VI. Zysk (strata) netto 9 711 51 131 2 254 12 021
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej 6 914 49 398 1 605 11 613
VIII. Średnia ważona liczba akcji 46 120 000 45 887 033 46 120 000 45 887 033
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 1,08 0,03 0,25
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 644 55 245 4 095 12 988
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 495 9 637 -4 757 2 266
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 208 -73 090 -977 -17 183
XIII. Aktywa trwałe 66 552 5 969 15 217 1 388
XIV. Aktywa obrotowe 111 326 172 937 25 454 40 218
XV. Aktywa razem 177 878 178 906 40 671 41 606
XVI. Kapitał własny 160 666 155 025 36 735 36 052
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 546 0 353 0
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 15 666 23 881 3 582 5 554
XIX. Pasywa razem 177 878 178 906 40 671 41 606
XX. Liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,48 3,36 0,80 0,78


Wybrane dane finansowe
zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według
następujących zasad:


 
- pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 30 września 2019 roku – 4,3086 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do
30 września 2018 roku – 4,2535 EUR/PLN;


-
pozycje aktywów i
pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia
2018 roku – 4,3000 EUR/PLN.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20191112 ALTUS 2019Q3 Raport kwartalny.pdf20191112 ALTUS 2019Q3 Raport kwartalny.pdf Raport 3Q 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-11-12 Bogusław Galewski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.