1,1450 zł
30,11% 0,2650 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Komunikat spółki: ALTUS TFI S.A.

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20190826_ALTUS_2019H1_Raport_polroczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_ALTUS_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ALTUS_o_rztelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_na_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody ze sprzedaży 81 345 169 549 18 970 39 993
II. Koszty działalności operacyjnej 71 268 120 321 16 620 28 377
III. Zysk (strata) na sprzedaży 10 077 49 228 2 350 11 616
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 578 48 435 1 767 11 370
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 372 49 890 1 952 11 713
VI. Zysk (strata) netto 6 253 40 334 1 458 9 450
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej 4 369 39 135 1 019 9 167
VIII. Średnia ważona liczba akcji 46 120 000 45 768 619 46 120 000 45 768 619
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,09 0,86 0,02 0,20
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 148 40 849 3 999 9 591
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 414 -5 084 -4 061 -1 155
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 860 -71 479 -900 -16 860
XIII. Aktywa trwałe 47 500 5 969 11 171 1 388
XIV. Aktywa obrotowe 131 544 172 937 30 937 40 218
XV. Aktywa razem 179 044 178 906 42 108 41 606
XVI. Kapitał własny 157 439 155 025 37 027 36 052
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 686 0 397 0
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 19 919 23 881 4 685 5 554
XIX. Pasywa razem 179 044 178 906 42 108 41 606
XX. Liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,41 3,36 0,80 0,78


Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:


-
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
30 czerwca 2019 r. przez Narodowy Bank Polski (4,2520
zł / EURO),


-
poszczególne pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,2880
zł / EURO) w I półroczu 2019 r.,


-
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia 2018 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,3000
zł / EURO),


-
poszczególne pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,2395
zł / EURO) w I półroczu 2018 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
20190826 ALTUS 2019H1 Raport półroczny.pdf20190826 ALTUS 2019H1 Raport półroczny.pdf Raport półroczny I 2019 r.
Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2019.pdfSprawozdanie Zarządu I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu ALTUS TFI SA
Raport z przeglądu ALTUS 30.06.2019.pdfRaport z przeglądu ALTUS 30.06.2019.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu ALTUS o rztelności sporządzenia sprawozdania na 30.06.2019.pdfOświadczenie Zarządu ALTUS o rztelności sporządzenia sprawozdania na 30.06.2019.pdf Oświadczenie - rzetelność sprawozdania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-08-29 Bogusław Galewski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.