REKLAMA

ALTUS S.A.: wyniki finansowe

2023-08-28 18:04
publikacja
2023-08-28 18:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20230825_ALTUS_2023H1_Raport_polroczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Altus_S.A._30.06.2023_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Altus_S.A._30.06.2023_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ALTUS_S.A._o_rzelenosci_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody ze sprzedaży 27 047 21 357 5 863 4 577
II. Koszty działalności operacyjnej 24 100 16 535 5 224 3 544
III. Zysk (strata) na sprzedaży 2 947 4 822 639 1 033
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 048 4 636 661 994
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 782 2 100 2 121 450
VI. Zysk (strata) netto 7 840 1 611 1 700 345
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej 6 938 1 332 1 504 285
VIII. Średnia ważona liczba akcji 40 920 000 40 920 000 40 920 000 40 920 000
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 0,03 0,04 0,01
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 363 5 829 512 1 249
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 155 -676 -1 117 -145
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 349 -324 -292 -69
XIII. Aktywa trwałe 9 589 6 558 2 155 1 398
XIV. Aktywa obrotowe 140 695 136 013 31 615 29 001
XV. Aktywa razem 150 284 142 571 33 769 30 400
XVI. Kapitał własny 133 111 126 290 29 911 26 928
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 3 281 144 737 31
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 13 892 16 137 3 122 3 441
XIX. Pasywa razem 150 284 142 571 33 769 30 400
XX. Liczba akcji 40 920 000 40 920 000 40 920 000 40 920 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,25 3,09 0,73 0,66


Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
30 czerwca 2023 r. przez Narodowy Bank Polski (4,4503
zł / EURO),poszczególne pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,6130
zł / EURO) w I półroczu 2023 r.,poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia 2022 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,6899
zł / EURO),


-
poszczególne pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,6661
zł / EURO) w I półroczu 2022 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
20230825 ALTUS 2023H1 Raport polroczny.pdf20230825 ALTUS 2023H1 Raport polroczny.pdf Skonsolidowany rapor półroczny 30.06.2023 r. Grupa Altus
Altus S.A._30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF.pdfAltus S.A._30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF.pdf Raport z przeglądu JSF na 30.06.2023
Altus S.A._30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_MSSF.pdfAltus S.A._30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_MSSF.pdf Raport z przeglądu SSD na 30.06.2023
Oświadczenie Zarządu ALTUS S.A. o rzeleności 30.06.2023.pdfOświadczenie Zarządu ALTUS S.A. o rzeleności 30.06.2023.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania na 30.06.2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-28 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2023-08-28 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki