REKLAMA

ALTUS S.A.: wyniki finansowe

2021-05-12 20:24
publikacja
2021-05-12 20:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210506_ALTUS_2021Q1_Raport_kwartalny_korekta.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
20210506_ALTUS_2021Q1_Raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 15 097 15 974 3 302 3 634
II. Koszty działalności operacyjnej 11 378 13 881 2 489 3 157
III. Zysk (strata) na sprzedaży 3 719 2 093 813 476
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 811 2 075 834 472
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 958 1 488 866 338
VI. Zysk (strata) netto 3 040 895 665 204
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej 2 607 558 570 127
VIII. Średnia ważona liczba akcji 40 920 000 46 120 000 40 920 000 46 120 000
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,06 0,01 0,01 0,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 750 352 164 80
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 38 149 2 8 678
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -178 -52 178 -39 -11 869
XIII. Aktywa trwałe 2 214 2 509 475 544
XIV. Aktywa obrotowe 130 178 127 535 27 933 27 636
XV. Aktywa razem 132 392 130 044 28 408 28 180
XVI. Kapitał własny 113 119 110 079 24 273 23 853
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 950 810 204 176
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 18 323 19 155 3 932 4 151
XIX. Pasywa razem 132 392 130 044 28 408 28 180
XX. Liczba akcji 40 920 000 46 120 000 40 920 000 46 120 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,76 2,39 0,59 0,52


Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:


-
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca
2021 r. przez Narodowy Bank Polski (4,6603
zł / EURO),poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,5721
zł / EURO) w I kwartale 2021 r.,poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia 2020 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,6148
zł / EURO),poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,3963
zł / EURO) w I kwartale 2020 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 2021-05-12 o treści:


treść raportu skorygowanego w załączeniu


Plik Opis
20210506 ALTUS 2021Q1 Raport kwartalny korekta.pdf20210506 ALTUS 2021Q1 Raport kwartalny korekta.pdf raport korygujący

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20210506 ALTUS 2021Q1 Raport kwartalny.pdf20210506 ALTUS 2021Q1 Raport kwartalny.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2021-05-12 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki