REKLAMA

ALTUS S.A.: Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

2023-11-30 20:01
publikacja
2023-11-30 20:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Altus_30112023_t.j..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-30
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „ALTUS”) informuje o zarejestrowaniu w dniu 29 listopada 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmiany statutu Spółki. Zmiana statutu Spółki została dokonana w dniu 29 czerwca 2023 roku na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku.

Treść zmienionych postanowień Statutu:
Artykuł 14. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ dodaje się ust.4 w następującym brzemieniu:
„ 4. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o:
a) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki,
b) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają̨ lub mogą̨ wpływać na sytuację majątkową̨ Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
c) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
W odniesieniu do Spółek zależnych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki. Przekazywanie informacji może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej dla komunikacji Zarządu z Radą Nadzorczą, w tym w formie elektronicznej, jak również ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej (wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 3801§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych).”
Tekst jednolity Statutu przyjęty na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Statut_Altus_30112023_t.j..pdfStatut_Altus_30112023_t.j..pdf tekst jednolity statutu Altus S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-30 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2023-11-30 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki