REKLAMA

ALTUS S.A.: Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

2023-01-31 16:13
publikacja
2023-01-31 16:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Treść raportu: ALTUS S.A („Spółka”) informuje o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023 zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 30 marca 2023 r.
2. jednostkowy raport roczny za 2022 r. – 30 marca 2023 r.
3. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 07 maja 2023 r.
4. rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 30 sierpnia 2023 r.
5. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 10 listopada 2023 r.
Spółka oświadcza, że na podstawie § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757; dalej „Rozporządzenie”), Spółka, jako jednostka dominująca, nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych w 2023 r. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać kwartalne informacje finansowe, sporządzone zgodnie z MSR, zawierające informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego, tylko skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania. Ponadto, Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz II kwartał 2023 roku, zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 80 ust. 1 w zw. z § 79 ust. 1, § 79 ust. 5 oraz § 79 ust. 7, § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2023-01-31 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki