REKLAMA
RPP

ALTUS S.A.: Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.

2022-10-18 12:33
publikacja
2022-10-18 12:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-18
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. oraz nr 9/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Zarząd ALTUS S.A (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 18 października 2022 roku doręczono Pełnomocnikowi Spółki decyzję Komisji Nadzoru Finansowego wydaną w wyniku rozpoznania wniosku Spółki z dnia 19 lutego 2020 roku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r. o sygn. DFF-FIZ.456.4.2018.WZ. (tj. decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego doręczonej Spółce w dniu 5 lutego 2020 r. w zakresie nałożenia na Spółkę administracyjnych kar pieniężnych w łącznej wysokości 7 000 000 zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r, sygn. DFF-
FIZ.456.4.2018.WZ w części dotyczącej:
1) nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych) za naruszenie przez Spółkę art. 48 ust. 2a pkt 2 Ustawy oraz art. 45a ust. 4a Ustawy,
2) nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) za naruszenie przez wskazane w decyzji fundusze § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów wskazanych w decyzji funduszy; 
3) cofnięcia Spółce zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 grudnia 2008 r., (znak: DFL/4030/139/69/07/08/V/KNF/52-1-1/AG) na:
a. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu wskazanymi w decyzji funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu - za naruszenia, o których mowa w pkt 1 i 2,
b. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych - w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące;
oraz w tym zakresie orzekła o:
1) nałożeniu na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 4 750 000 zł (słownie: czterech milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) za naruszenie przez Spółkę art. 48 ust. 2a pkt 2 Ustawy oraz art. 45a ust. 4a Ustawy,
2) nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 1 900 000 zł (jednego miliona dziewięciuset tysięcy złotych) za naruszenie przez wskazane w decyzji fundusze § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów wskazanych w decyzji funduszy;
3) cofnięciu Spółce zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 grudnia 2008 r., (znak: DFL/4030/139/69/07/08/V/KNF/52-1 -1 /AG) na:
a. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu wskazanymi w decyzji funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu - za naruszenia, o których mowa w pkt ł i 2,
b. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych - w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące;
ponadto orzekła o utrzymaniu w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r., sygn.DFF-FIZ.456.4.2018.WZ w pozostałym zakresie.
Spółka informuje, iż kategorycznie kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i prawidłowość decyzji co do meritum jak i procedury jej wydania i wniesie - na decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2022 r., jak również na poprzedzającą ją decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04 lutego 2022 r. - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-18 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2022-10-18 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki