REKLAMA

ALTUS S.A.: Decyzja administracyjna Komisji Nadzoru Finansowego z art. 228 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

2023-11-24 17:58
publikacja
2023-11-24 17:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-24
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Decyzja administracyjna Komisji Nadzoru Finansowego z art. 228 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Altus S.A. („Emitent”) informuje o doręczeniu w dniu 24 listopada 2023 r. do pełnomocnika spółki zależnej Emitenta tj. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („RB TFI S.A.”) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na RB TFI S.A. w wysokości 600 000 PLN (słownie: sześćset tysięcy PLN) w związku z rzekomym naruszeniem przez jeden z zarządzanych przez RB TFI S.A. funduszy („Fundusz”), postanowień Prospektu Informacyjnego Funduszu, w związku z lokowaniem aktywów Funduszu.

W opinii Zarządu RB TFI S.A., nałożenie kary administracyjnej przez KNF na RB TFI S.A. oraz wszczęcie przedmiotowego postępowania administracyjnego były nieprawidłowe i w całości nieuzasadnione. W szczególności, przedstawione przez RB TFI S.A. wyjaśnienia złożone zarówno w ramach prowadzonego uprzednio przez KNF postępowania kontrolnego, jak i następnie w ramach postępowania administracyjnego zakończonego powołaną wyżej decyzją wskazywały na brak jakichkolwiek naruszeń w działalności RB TFI S.A. i Funduszu. W opinii Zarządu RB TFI S.A., nieprawidłowe jest również działanie KNF, gdzie KNF nakłada administracyjną karę pieniężną na RB TFI S.A. z tytułu rzekomego naruszenia oświadczenia wiedzy zawartego w prospekcie Funduszu, a wymaganego postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do dokonania ujawnień w prospekcie informacyjnym funduszu otwartego związanych z transakcjami finansowanymi z użyciem papierów wartościowych, nie zaś z tytułu naruszenia normy prawnej wprowadzającej jakiekolwiek limity w zakresie tego typu transakcji. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu RB TFI S.A. KNF powinna była to postępowanie umorzyć w całości z uwagi na brak rzekomego deliktu administracyjnego jakiego – w opinii KNF – miałby rzekomo dopuścić się Fundusz, a nadto w sprawie zachodziły przesłanki, które czyniły koniecznym odstąpienie przez KNF od nałożenia na Towarzystwo administracyjnej kary pieniężnej.

Powyższe okoliczności nie zostały przy tym wzięte przez KNF w ogólności pod uwagę. Dodatkowo, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, KNF stosując normy sankcjonowane odstąpiła – w sposób nieprawidłowy – od respektowania pryncypiów odpowiedzialności administracyjnej jak np. nakaz określoności deliktu administracyjnego. W ocenie Emitenta, która to ocena oparta jest na wiadomościach pozyskanych od Zarządu RB TFI S.A., Fundusz oraz RB TFI S.A. nie tylko nie popełniła zarzucanego przez KNF deliktu administracyjnego, ale działała przy tym w najlepiej pojętym interesie uczestników zarządzanych funduszy, w tym Funduszu i w żadnym stopniu interes ekonomiczny uczestników nie został naruszony ani zagrożony.

Emitent wskazuje, że RB TFI S.A. zamierza wnieść środek prawny od powyższej decyzji KNF, tj. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Do czasu rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja administracyjna KNF nie uzyska waloru decyzji ostatecznej, zaś ewentualna administracyjna kara pieniężna będzie wymagalna dopiero od dnia, w którym decyzja administracyjna KNF o jej nałożeniu stanie się ostateczna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2023-11-24 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki