REKLAMA

ALTUS S.A.: Decyzja administracyjna

2023-05-18 20:06
publikacja
2023-05-18 20:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-18
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Decyzja administracyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Altus S.A. („Emitent”) informuje o doręczeniu w dniu 18 maja 2023 r. do spółki zależnej Emitenta tj. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („RB TFI S.A.”) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie nałożenia kary administracyjnej na RB TFI S.A. w związku z rzekomym naruszeniem przez RB TFI S.A. - w okresie od dnia 11 grudnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – przepisu z art.146 ust.7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do jednego z funduszy zarządzanych przez RB TFI S.A. Zgodnie z uzyskanymi od RB TFI S.A. przez Emitenta informacjami, KNF – na mocy osnowy wyżej powołanej decyzji administracyjnej - nałożył na RB TFI S.A. administracyjną karę pieniężną w wysokości 4.400.000 PLN.
W opinii Zarządu RB TFI S.A., nałożenie kary administracyjnej przez KNF na RB TFI S.A. oraz wszczęcie przedmiotowego postępowania administracyjnego były nieprawidłowe i w całości nieuzasadnione. W szczególności, przedstawione przez RB TFI S.A. wyjaśnienia złożone zarówno w ramach prowadzonego uprzednio przez KNF postępowania kontrolnego, jak i następnie w ramach postępowania administracyjnego zakończonego powołaną wyżej decyzją, a także liczne opinie prawne autorytetów prawa rynków kapitałowych jednoznacznie wskazywały na brak jakichkolwiek naruszeń w działalności RB TFI S.A. W świetle przedmiotowych opinii KNF powinna wydać postanowienie o umorzeniu w całości postępowania z uwagi na brak rzekomego deliktu administracyjnego jakiego – w opinii KNF – miałoby rzekomo dopuścić się RB TFI S.A., a nadto w sprawie zachodziły przesłanki, które czyniły koniecznym odstąpienie przez KNF od nałożenia na Towarzystwo administracyjnej kary pieniężnej.
Powyższe okoliczności nie zostały przy tym wzięte przez KNF w ogólności pod uwagę. Dodatkowo, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, Komisja Nadzoru Finansowego stosując normy sankcjonowane odstąpiła – w sposób nieprawidłowy – od ich językowego znaczenia. W ocenie Emitenta, która to ocena oparta jest na wiadomościach pozyskanych od Zarządu RB TFI S.A., RB TFI S.A. nie tylko nie popełniła zarzucanego przez KNF deliktu administracyjnego, ale działała przy tym w najlepiej pojętym interesie uczestników zarządzanych funduszy i w żadnym stopniu interes ekonomiczny uczestników nie został naruszony ani zagrożony, co potwierdzone zostało również wycenami niezależnych biegłych audytorów. RB TFI S.A. przekazał ponadto, iż z przywołanej decyzji KNF literalnie wynika przy tym to, że celem nałożonej administracyjnej kary pieniężnej nie był – jak jest to wymagane w przypadku sankcji administracyjnych - cel prewencyjny, restytucyjny, redystrybucyjny czy też ochronny, ale „cel represyjny”.
Emitent wskazuje, że RB TFI S.A. zamierza wnieść środek prawny od powyższej decyzji KNF, tj. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Do czasu rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja administracyjna KNF nie uzyska waloru decyzji ostatecznej, zaś ewentualna administracyjna kara pieniężna będzie wymagalna dopiero od dnia, w którym decyzja administracyjna KNF o jej nałożeniu stanie się ostateczna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-18 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2023-05-18 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki